Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Langlopende schulden

(bedragen x € 1.000)

30 juni 2023

31 december 2022

Schulden aan kredietinstellingen

799.399

754.647

Schulden kapitaalmarktfinanciering

192.035

191.982

Leningportefeuille

991.434

946.629

   

Afkoop erfpacht

116.344

118.109

Overige langlopende posten

258.656

293.437

Overige langlopende schulden

375.000

411.546

   

Totaal

1.366.434

1.358.175

De schulden aan kredietinstellingen zijn toegenomen door nieuwe leningen van in totaal 300 miljoen euro. Daar tegenover staan aflossingen ter grootte van 250 miljoen euro.

Een deel van de leningen kent een variabele rentevergoeding, welke is gebaseerd op het 3-maands euribortarief + opslag. Deze variabele rentevergoeding is gemaximeerd door middel van een renteswap naar een vast rentepercentage (onderliggende omvang van 375 miljoen euro). Voor de faciliteiten voor langlopende schulden zijn geen zekerheden verstrekt. Met financiers zijn ratio’s overeengekomen. Net als per ultimo 2022 voldoet Havenbedrijf Rotterdam ruim aan de afgesproken normen.