Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Som der operationele lasten

(bedragen x € 1.000)

HY1 2023

HY1 2022

Lonen, salarissen en sociale lasten

60.603

61.023

Exploitatielasten

72.332

62.404

Overige bedrijfslasten

1.688

973

Totaal

134.623

124.400

De totale kosten zijn toegenomen met 10,2 miljoen euro. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de exploitatielasten over de gehele breedte zijn toegenomen als gevolg van indexatie van tarieven.