Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Belastingen

De belastingen in de winst-en-verliesrekening over het eerste halfjaar van 2023 bestaan uit latente en acute belastingen. De latente belastingen betreft voornamelijk de vrijval van de latente belastingvordering voor het eerste halfjaar 2023 (-/- 16,5 miljoen euro). De acute belastingen betreft de acute vennootschapsbelasting in het eerste halfjaar van 2023 (-/- 20,3 miljoen euro). Voor de acute belastinglast over 2023 is een vennootschapsbelastingtarief van 25,8% toegepast.

(bedragen x € 1.000)

HY1 2023

Latente belastingen

   

Vrijval belastinglatentie 2023

  

-16.480

Correctie latente belastingvordering immateriele vaste activa

  

248

Correctie fiscale afschrijving gebouwen

  

1.483

   

-14.749

Acute belastingen

   

Schatting acute vennootschapsbelasting 2023

  

-20.251

Acute vennootschapsbelasting 2022

  

-330

Acute vennootschapsbelasting 2021

  

-2.438

   

-23.019

Totaal

-37.768

Op 30 juni 2023 bedraagt de latente belastingvordering 1.033,7 miljoen euro. De latente belastingvordering valt vrij in de volgende termijnen:

(bedragen x € 1.000)

1 jaar

1 - 5 jaar

5 - 10 jaar

> 10 jaar

TOTAAL

 

28.339

119.548

164.453

721.335

1.033.675

30 juni 2023

28.339

119.548

164.453

721.335

1.033.675

De effectieve belastingdruk betreft de belastingen (acute en latente belastingen) gedeeld door het resultaat voor belastingen. Dit resulteert in een effectieve belastingdruk van 25,8%.

(bedragen x € 1.000)

   

Resultaat van de fiscale eenheid VPB voor belastingen

146.285

Belastingen

  

37.768

Effectieve belastingdruk

  

25,8%