Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Balans per 30 juni 2023

(voor resultaatbestemming, bedragen x € 1.000)

30 juni 2023

 

31 december 2022

       

Activa

      
       

Vaste activa

      

Immateriële vaste activa

 

79.427

  

79.938

 

Materiële vaste activa

 

3.969.043

  

3.969.929

 

Financiële vaste activa

 

1.627.559

  

1.664.467

 
   

5.676.029

  

5.714.334

Vlottende activa

      

Voorraden

 

839

  

907

 

Vorderingen

 

266.169

  

208.391

 

Liquide middelen

 

148.513

  

177.819

 
   

415.521

  

387.117

       

Totaal activa

  

6.091.550

  

6.101.451

       

Passiva

      
       

Eigen vermogen

  

4.434.816

  

4.450.328

       

Voorzieningen

  

45.759

  

46.967

       

Langlopende schulden

  

1.366.434

  

1.358.175

       

Kortlopende schulden

  

244.541

  

245.981

       

Totaal passiva

  

6.091.550

  

6.101.451