Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

1.1 Voorwoord Algemene directie

Ruimte geven aan transitie

Naast het gaande houden en verder ontwikkelen van de Rotterdamse haven in tijden van digitalisering en energietransitie, werden we in 2022 geconfronteerd met de zeer ingrijpende oorlog in Oekraïne. We zagen vreselijke beelden. De oorlog had directe gevolgen voor onze haven. Ladingstromen vielen weg, andere ladingen kwamen ervoor in de plaats, sanctiepakketten zorgden ervoor dat de partijen in de logistieke keten alle zeilen moesten bijzetten en de oorlog raakte ook de bedrijven in de haven. Moeilijke omstandigheden met nieuwe vragen. In nauwe samenwerking met onze klanten en stakeholders werkten we aan oplossingen.

Sustainable Development Goals vormen de kern van ons handelen

Onze opdracht is het creëren van economische en maatschappelijke waarde. Als onderneming stellen wij ons ten doel de duurzaamheid in de haven te versnellen en een slimme partner te zijn in logistieke ketens. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. We zijn tevreden met de impact van onze projecten op de geformuleerde doelstellingen. We constateren ook dat we op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds voortgang boeken. Zo zijn we actief bezig met ons diversiteits- en inclusiviteitsbeleid, wat ervoor zorgt dat we meer diverse medewerkers aantrekken, die de kwaliteit van het werk, de wendbaarheid binnen de organisatie en onze besluitvorming verder zullen verhogen. Tegelijkertijd blijven we investeren in het draagvlak voor de Rotterdamse haven omdat dit niet vanzelfsprekend is, ondanks de economische welvaart van industrie en logistiek die het Rotterdam en Nederland brengt.

Aandacht voor veiligheid

We zijn er trots op dat de haven ondanks moeilijke omstandigheden goed heeft doorgedraaid. Het zorgen voor veiligheid op alle gebieden heeft daarbij altijd onze hoogste prioriteit. In april 2022 vond er helaas een zeer ernstig scheepsongeval plaats met een binnenvaartschip. Hierbij viel een dode te betreuren. In juli botsten een watertaxi en een rondvaartboot op elkaar. Er vielen gelukkig geen slachtoffers. Het verminderen van drugsgerelateerde, ondermijnende criminaliteit is ons streven. We werken samen met bedrijfsleven, brancheorganisaties, de gemeente Rotterdam en opsporingsautoriteiten aan het tegengaan ervan. In 2022 startte bijvoorbeeld het project ‘Virtueel Hek’, waarmee opsporingsautoriteiten scherper toezicht kunnen houden.

Resultaten blijven op peil

In ons werk staan onze klanten centraal. Het veilig begeleiden van schepen, zorgen voor een moderne haveninfrastructuur en het ontwikkelen van commerciële en duurzame waardeketens is ons dagelijks werk. In de praktijk is dat bijvoorbeeld zichtbaar door het bouwen van de kademuren in de Amaliahaven en door het opspuiten van 55 hectare nieuw land op Maasvlakte 2, waarmee we ruimte maken voor bedrijven die de verduurzaming versnellen. Voor de financiële ruimte om te investeren zorgen wij zelf. Het resultaat na belastingen kwam uit op 247,2 miljoen euro (2021: 247,2 miljoen euro).

We investeren in de toekomst

Met de financiële resultaten over 2022 kunnen wij onze bijzondere rol als investeerder in de ontwikkeling van de haven voluit blijven uitvoeren. In 2022 investeerden we 257,0 miljoen euro (2021: 226,3 miljoen euro). Daarbij richten we ons niet alleen op de infrastructuur, maar ook op het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals waterstof, CO2-reductie, schonere lucht, werkgelegenheid, veiligheid, gezondheid en welzijn. Daarmee geven we direct invulling aan onze belangrijke maatschappelijke rol en creëren we ruimte voor de transitie van een in alle opzichten duurzame haven.

We willen het verschil maken

Ruimte geven aan transitie heeft betrekking op diverse actuele, urgente zaken. We willen het verschil maken bij het verduurzamen van de haven en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de (inter)nationale klimaatdoelstellingen. Belangrijke voorwaarden voor de duurzame ontwikkeling van de haven zijn onder meer ruimte op het gebied van gebruik, ontwikkeling, geluid en groei van de haven. We zien dat de druk op de beschikbare fysieke ruimte en milieugebruiksruimte toeneemt. Daarom zoeken we naar een goede balans tussen beide voor de ontwikkeling van het haven- en industriecomplex, goede bereikbaarheid, ruimte voor een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving en voor een groeiend stedelijk gebied. Onze inspanningen op deze terreinen komen terug in de speerpunten uit onze strategie.

Versneller van duurzaamheid in de haven

In september 2022 valideerde het Science Based Targets initiative (SBTi) onze doelstellingen om uitstoot van broeikasgassen in 2030 te verminderen. We werken samen met partners aan concrete projecten waarmee we de industrie en het goederentransport verduurzamen. De effecten van energietransitieprojecten binnen het haven- en industriecomplex dragen bij aan een reductie op de nationale klimaatdoelstellingen van bijna 20% in 2030. Als we ook kijken naar de effecten buiten het haven- en industriecomplex, zal dit percentage verder oplopen. Dit bereiken we onder meer door vergevorderde projecten, zoals het afvangen en opslaan van CO2 met Porthos, de import, productie en distributie van groene waterstof en het verduurzamen van de scheep- en binnenvaart. Onze initiatieven staan volop in de aandacht en leiden steeds vaker tot op duurzaamheid gerichte (inter)nationale allianties. De initiatieven om de langste groene corridor ter wereld met Singapore te creëren, is een goed voorbeeld en baanbrekend in de wereld. We hebben ook te maken met tegenwind, bijvoorbeeld op het gebied van stikstofruimte. Dat belemmert de energietransitie, terwijl de betreffende projecten vaak niet alleen tot minder CO2-uitstoot leiden, maar ook tot minder uitstoot van stikstof en andere emissies.

Slimme partner in logistieke ketens

Wij stellen ons een haven voor waar bestaande en nieuwe technologieën, zoals slimme sensoren, kunstmatige intelligentie en blockchaintechnologie zorgen voor besparingen op het gebied van tijd, geld en uitstoot. Samen met partners zetten we stappen en bouwen we aan onze ambitie om de slimste haven van de wereld waar te maken. Routescanner bijvoorbeeld, is hard op weg om uit te groeien tot de wereldwijde, neutrale plek om optimale containerroutes te plannen en via Portbase ontsluiten we laagdrempelig logistieke data voor onze klanten. Daarmee geven we onder andere just-in-time-varen meer inhoud; belangrijk voor onze klanten en goed voor het milieu door minder uitstoot van schadelijke emissies.

Ondernemende en slagvaardige organisatie

Binnen onze organisatie werken we steeds vaker in multidisciplinaire teams aan het toevoegen van waarde aan de ketens waarin wij werken. Op die manier voeren we de snelheid op en realiseren we meer impact voor onze klanten. Het stelt ons in staat om duurzaam economische en maatschappelijke waarde voor Nederland te creëren. We zijn onze medewerkers, klanten en stakeholders dank verschuldigd voor de gezamenlijke inspanningen en de daaruit voortvloeiende toekomstgerichte resultaten.

De Algemene directie
Allard Castelein, Vivienne de Leeuw, Boudewijn Siemons

Deel deze pagina: