Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toekomstbestendig portfolio

Het Rotterdamse haven- en industriecomplex is strategisch en economisch van belang voor de regionale, nationale en Noordwest-Europese economie. Het complex is belangrijk voor de groothandel, wederuitvoer, havengerelateerde zakelijke dienstverlening en de maritieme maakindustrie. Wereldwijde ontwikkelingen, zoals de energie- en grondstoffentransitie en digitalisering, vereisen substantiële aanpassingen van het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Dit biedt kansen voor onze bestaande en nieuwe klanten en verrijkt ons portfolio. Door het borgen van voldoende investeringsruimte via een gezonde EBITDA en door te investeren in de speerpunten van onze ondernemingsstrategie werken wij aan een toekomstbestendig portfolio van projecten en activiteiten.

Om de toekomstbestendigheid van ons portfolio te kunnen meten, werken we met de volgende indicatoren: EBITDA en investeringen. Een gezond EBITDA-resultaat stelt ons in staat om blijvend te investeren in projecten die voor een duurzaam haven- en industriecomplex zorgen. Met een EBITDA-resultaat van 543,5 miljoen euro haalden we in 2022 ons doel. Dit resultaat stelt ons in staat om het haven- en industriecomplex te verduurzamen. Leer hier meer over onze projecten om de uitstoot van CO2 terug te brengen.

In 2022 investeerden we 257,0 miljoen euro, waarvan 36,3 miljoen euro in bedrijfsmiddelen, 75,1 miljoen euro in publieke infrastructuur, 130,8 miljoen euro in klantgebonden infrastructuur, 11,8 miljoen euro in deelnemingen en 3,0 miljoen euro in technische adviezen. Ons streven was om minimaal 225 miljoen euro te investeren in het haven- en industriecomplex. 

Investeringen voor nieuwe en bestaande klanten leiden tot een direct financieel rendement. Voor investeringen in het publieke domein is dit niet het geval. Door te sturen op de balans van klantinvesteringen en publieke investeringen, bewaken we die balans. Los van investeringen in deelnemingen en bedrijfsmiddelen was de balans in 2022 63,5% klantinvesteringen en 36,5% publieke investeringen. 

Portfolio Management

Met behulp van Portfolio Management toetsen wij ons investeringsportfolio in voorbereiding en realisatie aan onze bedrijfsdoelstellingen op CO2-reductie, overslag en EBITDA per 2024 om zo antwoord te geven op de drie vragen:

  • Doen we de juiste dingen?

  • Doen we genoeg om onze doelstellingen te halen? 

  • Doen we de dingen op de juiste manier?

Om zo op een transparante manier te kunnen prioriteren, resources toe te wijzen, (bij) te sturen en knelpunten op te lossen.

De KPI's op onze bedrijfsdoelstellingen zijn leidend voor het in beeld brengen van de impact van individuele projecten. Dit jaar hebben we het beeld van de impact van een individueel project voor het energietransitieportfolio verder verfijnd door de bijdrage aan de 4 pijlers te verbinden. 

De belangrijkste conclusies op de realisatie van onze bedrijfsdoelstellingen die wij in 2022 trokken zijn:

    • EBITDA: met het effect van de lopende projecten in het portfolio verwachten wij onze doelstelling te realiseren;

    • Overslag: het effect van de lopende projecten zal in belangrijke mate na afloop van de huidige strategieperiode zichtbaar worden. In hoeverre wij ons gestelde marktaandeel realiseren, is sterk afhankelijk van de geopolitieke spanning, de energiecrisis en de economische verwachtingen;

    • CO2 HIC: het effect van ons huidige portfolio zien we grotendeels na het einde van de huidige strategieperiode. De impact van projecten op de korte termijn is te klein om het effect van de keuze als gevolg van de geopolitieke spanningen om meer gebruik te maken van kolen te compenseren. Uit onze portfolio-analyse concluderen wij tegelijkertijd goed op weg te zijn om de reductiedoelstelling voor 2030 te realiseren.

Belangrijke knelpunten voor het tijdig realiseren van projecten zijn de beschikbaarheid van stikstof, m2 ruimte en fte-capaciteit. Bij de allocatie van resources aan projecten leggen wij een transparante link met de impact van een project op de genoemde bedrijfsdoelstellingen om zo tot prioritering over te gaan.  

Deel deze pagina: