Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Arbeidsveiligheid

Het Havenbedrijf Rotterdam streeft naar een werkomgeving waar iedereen veilig is en zich veilig voelt. Van onze medewerkers en iedereen die voor ons werkt accepteren wij alleen veilig en respectvol gedrag. Open communicatie gericht op verbeteringen is hierbij van essentieel belang. Het ontwikkelen en handhaven van een proactieve veiligheidscultuur en het continu verbeteren van de arbeidsomstandigheden zijn de fundamenten van ons beleid. Hierin wil het Havenbedrijf Rotterdam niet alleen excelleren voor onze eigen medewerkers, maar ook een voorbeeldfunctie vervullen voor klanten, opdrachtnemers en andere belanghebbenden in het havengebied.

Gezond en veilig naar huis

In februari 2022 startte de afdeling Safety. De afdeling heeft als doelstelling om de ambitie van het Havenbedrijf Rotterdam ’iedereen gezond en veilig naar huis’, te vertalen in concrete veiligheidsprogramma’s en één visie op het gebied van arbeidsveiligheid (beleid en strategie). De Arbobeleidsverklaring is in 2022 herzien door de directie. Het beleid is van toepassing op alle werkzaamheden en activiteiten die wij zelf doen, of in opdracht of uit naam van het Havenbedrijf Rotterdam worden uitgevoerd.

De veiligheidsinitiatieven in 2022 waren gericht op:

  • Vormgeven van een centraal veiligheidsmanagementsysteem, waarin we instructies en procedures uit verschillende afdelingen samenbrengen en borgen.

  • Ontwikkeling van een incident-management-tool 'SafetyNow', waar meldingen en opvolging op consistente wijze kunnen bijdragen aan verbeterplannen. Hierin worden meldingen van medewerkers en aanbestedingspartners over letselongevallen, bijna-ongevallen, onveilige situaties of onveilig gedrag en positieve observaties geregistreerd en geanalyseerd.

  • Herzien van de Risico Inventarisatie- en Evaluatiemethode (RIE) voor werklocaties en het introduceren van een standaardmethode '5xJA' voor 'Laatste Minuut Risico Analyse'. De uitrol hiervan binnen de operationele afdelingen wordt in 2023 voortgezet. De methode benadrukt het beleid dat medewerkers het recht en de plicht hebben om onveilige situaties te stoppen en de werkzaamheden aan te passen, zodat de werkzaamheden veilig voortgezet kunnen worden.

Gezondheid en welzijn

Het Havenbedrijf Rotterdam maakt gebruik van de diensten van de Arbo Unie op het gebied van vitaliteit en gezondheid. De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de duurzame inzetbaarheid en draagt bij aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. In de RIE worden alle arbo-omstandigheden die mogelijk impact hebben op de fysieke- en geestelijke gezondheid van medewerkers geïdentificeerd en gekoppeld aan de daarbij passende beheersmaatregelen.

De afdeling Human Resources biedt verschillende mogelijkheden om medewerkers te motiveren aan hun eigen gezondheid en vitaliteit te werken. Dit varieert van ergocoaches tot bedrijfsfitness en van mindfulness tot sportieve evenementen. U leest er hier meer over.

Bij vermoeden van een misstand, ongewenst gedrag of niet integer handelen, kunnen medewerkers of derden een melding maken via de klokkenluidersregeling.

De bedrijfsarts heeft in 2022 twaalf keer een beroepsziekte bij een medewerker geconstateerd vallend onder de criteria gesteld door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Veilig werken van onze medewerkers op projecten

De medewerkers van het Havenbedrijf Rotterdam vallen onder specifieke veiligheidsprocedures en -instructies. Voor werken die in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam worden uitgevoerd, gelden de wettelijke regelingen voor het Bouwproces uit het Arbobesluit. Als opdrachtgever moeten we er zeker van zijn dat opdrachtnemers in staat zijn arborisico’s in ontwerp en uitvoering te voorkomen en/of te mitigeren. Bij het vaststellen van preventieve maatregelen houden we een arbeidshygiënische strategie aan.

Bij de uitvoering van projecten staan twee aspecten van arbeidsveiligheid centraal:

  • Veiligheid in ontwerp;

  • Veiligheid in uitvoering.

Bij veiligheid in ontwerp is er aandacht om al in een vroeg stadium van een project risico’s te identificeren en waar mogelijk in het ontwerp te elimineren. De daaruit volgende bouwkundige, technische en organisatorische keuzes (BTO-keuzes) worden meegenomen in de lifecycle van het te realiseren object. De actieve communicatie tussen het Havenbedrijf Rotterdam en haar opdrachtnemers over de restrisico’s bij de overdracht naar ontwerp en uitvoering ervaren alle partijen als waardevol.

Voordat de uitvoering aanvangt worden de veiligheidsaspecten van de bouw vastgelegd in Veiligheids- en Gezondheidsplannen. Door middel van safety walks en inspecties loopt het Havenbedrijf Rotterdam samen met de opdrachtnemer systematisch de veiligheidsafspraken na en er is een praktische en proactieve dialoog over veiligheid opgezet.

Medewerkersparticipatie

Als onderdeel van de Ondernemingsraad van het Havenbedrijf Rotterdam bestaat een VGWM-commissie (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu) die een controlerende en adviserende rol heeft met betrekking tot het arbobeleid. De commissie overlegt op kwartaalbasis met de afdelingen Human Resources en Safety over de verschillende arbo aspecten die bij deze twee afdelingen zijn belegd.

Via de zogenoemde ‘safety minute’ als vast onderdeel van teamoverleg wordt de communicatie over veiligheid gestimuleerd en worden medewerkers actief betrokken bij actuele veiligheidsonderwerpen of -dilemma’s.

Veiligheidsbewustzijn

In ons cultuurprogramma ‘Neem de Tijd voor Veiligheid’ trainen we onze mensen in veiligheidsleiderschap en wat het betekent om ook letterlijk de tijd te nemen om het werk goed voor te bereiden. Alle medewerkers krijgen een algemene veiligheidstraining als ze in dienst komen. Afhankelijk van de functie worden medewerkers aanvullend gekeurd en getraind.

In 2022 ontwikkelden we verder een aantal inhouse trainingen om het veiligheidsbewustzijn van medewerkers te verhogen, waaronder de 5xJA training voor risicoherkenning en een training rondom onze 'Life Saving Rules'. Dit zijn regels over de werkgerelateerde gevaren met het hoogste risico op ernstige ongevallen.

Veiligheidsprestatie

We meten de veiligheid van onze werknemers middels de Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR). Deze rapporteren we ieder kwartaal aan de Algemene directie en de Raad van Commissarissen. Er was in 2022 één ongeval met vier dagen verzuim. Voor de LTIFR hanteren wij een norm van maximaal 1. Met 0,43 is dit opnieuw (2021: 0,42) behaald.  

Ook rapporteren we per kwartaal de ongevallen die zijn gebeurd bij opdrachtnemers op onze projecten. Op een van de projecten zagen we een aantal bijna-ongevallen met potentie van ernstig letsel. Op directieniveau zijn er in deze casus afspraken gemaakt met de aannemerscombinatie. Er zijn 'safety standdowns' uitgevoerd en er is veiligheidscapaciteit toegevoegd. Dit leidde tot een aantal initiatieven op de bouwplaats, waardoor er beter proactief kan worden gestuurd. Het aantal ongevallen daalde daarna significant.

Deel deze pagina: