Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verbinding stad en haven 

Een succesvolle transitie van de haven vraagt om creativiteit en betrokkenheid van alle partijen en is afhankelijk van voldoende fysieke ruimte, een aantrekkelijk investeringsklimaat, een betrouwbare overheid en zekerheid over de beschikbare milieugebruiksruimte.

Het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelt zich in nauwe samenwerking met stakeholders en klanten tot een toonaangevende, duurzame haven. Wij doen dat met aandacht voor onze omgeving. Dat betekent groei, maar wel in balans. Het Havenbedrijf Rotterdam is een maatschappelijk betrokken organisatie die in de volle breedte een bijdrage wil leveren aan het haven- en industriecomplex en aan de leefbare stad Rotterdam en haar bewoners. Een rol die wij iedere dag met volle inzet en trots invullen. Het is voor de haven belangrijk dat het woon- en leefklimaat in de regio van hoog niveau is. We willen de negatieve effecten van de haven op de omgeving zoveel mogelijk beperken. Tegelijkertijd stimuleren we de positieve effecten op economie en werkgelegenheid.

Aanpassingsvermogen, voldoende ruimte en een scherpe strategie gericht op innovatief vermogen, vinden wij belangrijk. Net als verbreding van het portfolio en versterking van het vestigingsklimaat. Allemaal gericht op het verder ontwikkelen en vernieuwen van het Rotterdamse haven- en industriecomplex, de stad Rotterdam en de regio. De hoofdopgaven uit de Havenvisie zijn: 

  • Economische transitie: digitalisering, energie- en grondstoffentransitie en veranderende handelsstromen; 

  • Sociale transitie: verandering van beroepen en vaardigheden; 

  • Attractieve regio: compact, concurrerend, gezond en groen. 

Een optimaal vestigingsklimaat met ruimte voor transitie 

We zetten ons samen met onze stakeholders in om een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven, werknemers en omwonenden te creëren. Daarbij gaat het om de kwaliteit van de infrastructuur en bedrijventerreinen en een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Wij bieden kennis, zorgen voor ontwikkelruimte, veiligheid en bereikbaarheid en helpen bij vergunningsaanvragen. 

Een optimaal vestigingsklimaat is niet vanzelfsprekend. Dat heeft actueel te maken met het ontbreken van stikstofruimte. Meer in het algemeen constateren we dat de beschikbare fysieke en milieugebruiksruimte voor de haven van Rotterdam een schaars goed is. We hebben bijvoorbeeld ruimte nodig voor duurzame bedrijvigheid en het ontwikkelen van schone energietechnieken. Onze activiteiten op het gebied van waterstof zijn hiervan een goed voorbeeld. Ook voor een optimale bereikbaarheid blijft ruimte nodig. 

Veranderingen in de markt, de noodzakelijke energietransitie en de woningbouwopgaven in de stad en regio vragen om een goede dialoog. Het aanbod van voldoende en goed opgeleid personeel blijft een belangrijke voorwaarde voor nieuwe bedrijven die zich in onze regio willen vestigen. Dat vraagt om een breed aanbod van (beroeps)opleidingen, maar ook om een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Woongebieden dicht bij het havengebied beïnvloeden de ontwikkelruimte van de haven, terwijl de haven ook het woon- en leefklimaat in deze woongebieden beïnvloedt. Met de gemeente Rotterdam (her)ontwikkelen we samen Merwe-Vierhavens (M4H). Een bijzondere stadshaven in transitie naar een nieuw makersdistrict waar innovatieve bedrijven in circulair, energietransitie en slimme mobiliteit bijdragen aan werkgelegenheid en hand in hand gaan met nieuwe woningen. 

Onze ‘license to operate’ krijgen we door intensief samen te werken met onze omgeving, overheden, bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s. Zo kunnen we ook in de toekomst samen economische en maatschappelijke waarde creëren voor de stad, regio, Nederland en Noordwest-Europa. 

Deel deze pagina: