Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Water

Transport over (binnen)water is een belangrijke schakel in de Nederlandse economie, levert een bijdrage aan de mobiliteit en bereikbaarheid en heeft een positief effect op het halen van milieudoelstellingen. Aan de zeezijde zorgt de goede nautische diepgang ervoor dat Rotterdam de allergrootste schepen vlot en veilig kan ontvangen.

Binnenvaart

In de beleidsoverleggen MIRT maken we afspraken over het robuust maken van het vaarwegennet. Naast een betrouwbare infrastructuur werken we ook aan digitale tools om vaarweginformatie te verbeteren en de reisplanning te optimaliseren (onder andere verder vooruit voorspellen om ketenpartijen handelingsperspectief te geven).

Aan de achterlandzijde is de binnenvaart verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle ladingstromen tussen de haven en het Europese achterland. Om dit vervoer efficiënt, betrouwbaar en duurzaam te laten verlopen, zetten we in op drie aspecten van bereikbaarheid voor de binnenvaart:

  • Een vlotte en betrouwbare afhandeling in de haven zelf;

  • Robuuste achterlandverbindingen;

  • Verduurzaming van het vervoer.

Vlotte en betrouwbare afhandeling in de haven

Het systeem van afhandeling van containers is gevoelig is voor verstoringen in de keten. Binnen het sectoroverleg Containerbinnenvaartketen werken we met partners aan het efficiënter inrichten van de containerbinnenvaartketen. We concentreren ons op verbetering door initiatieven op het gebied van digitalisering, bundeling en (virtuele) overflow hubs.

Verbeteringen aan de infrastructuur

In 2022 is besloten om de in 2021 gestarte proef met gemengd afmeren van kegelschepen (schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren) permanent te maken en uit te breiden van 9 naar zo'n 50 locaties in de haven. Dit betekent een forse verbetering van de beschikbaarheid van ligplaatsen.

Om de infrastructuur voor de binnenvaart betrouwbaar en beschikbaar te houden, investeren we ook in vervanging en renovatie. 

Robuuste achterlandverbindingen

Een haven is zo goed als zijn achterlandverbindingen. Rotterdam is via een uitgebreid vaarwegennetwerk verbonden met bestemmingen in Nederland en omringende landen. In 2022 stond de robuustheid van de vaarwegen onder druk. Dit kwam mede door achterstallig onderhoud van sluizen, zoals bij Weurt en Grave, waardoor stremmingen ontstonden en schepen moesten omvaren. Binnen de MIRT goederencorridor samenwerking is hiervoor eerder een pakket maatregelen geformuleerd. Wij zijn nauw betrokken bij de praktische uitwerking.

2022 was een zeer droog jaar, met in de zomer een periode van ongeveer twee maanden met beperkingen in de waterdiepte. Op basis van eerdere ervaringen hadden we een maatregelenpakket beschikbaar, inclusief dashboards waarmee we de ketenpartijen actueel informeerden. Op die manier konden we snel schakelen met vervoerders, verladers en terminals en zoeken naar logistieke oplossingen, zoals ruimte op andere locaties in de haven. Met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overlegden we om de uitrol van noodzakelijke maatregelen waar mogelijk te versnellen.

Verduurzaming van het vervoer

Het vervoer per binnenvaart zal, net als de andere modaliteiten, in de toekomst 'zero emissie' moeten worden. Dat vergt forse investeringen voor zowel schepen als laadinfrastructuur langs de vaarwegcorridors. Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich daar op allerlei manieren voor in, onder andere als medeoprichter van het bedrijf ZES (Zero Emission Services). U leest er hier meer over.

Binnen het MIRT Goederencorridorverband werken we aan een landelijke strategie voor duurzame laadstations voor de binnenvaart. In 2022 stelde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 19,25 miljoen euro beschikbaar voor dit project.

Ook voor emissiereductie van scheepvaart en industrie spant het Havenbedrijf Rotterdam zich in. Deze zogenoemde scope 3 emissies zijn niet afkomstig van eigen bedrijfsmiddelen en niet direct door ons beïnvloedbaar. We zijn ons bewust van de belangen en spannen ons in om veroorzakers in staat te stellen emissies te reduceren. U leest er hier meer over.

Voor de scheepvaart in het havenbeheersgebied (tot en met 60 kilometer uit de kust) is het doel om de emissies in 2030 met 20% terug te dringen.

Deel deze pagina: