Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Weg

Ongeveer 70% van de containers gaat over de weg naar een locatie in de haven zelf en in de regio, waarna de lading verder richting het achterland gaat (onderzoek 2020). Door de toename van e-commerce en ontwikkelingen in de logistiek is het aantal districenters in en rond de haven de afgelopen jaren sterk toegenomen en wordt de bereikbaarheid van de haven en achterland voor distributiegeoriënteerd vrachtverkeer belangrijker. Daarnaast is bereikbaarheid over de weg van groot belang voor de werknemers en dienstverleners in de haven.

Beperken hinder vanwege grote onderhoudsprojecten

De bereikbaarheid over de weg staat de komende jaren onder druk door de grote onderhoudsopgaven rondom het haven- en industriecomplex. Dit leidt tot tijdelijk verminderde beschikbaarheid van belangrijke oeververbindingen in de regio. Onverwachte uitval van assets van derden, zoals in 2022 de Calandbrug, blijft daarnaast ook een risico voor de bereikbaarheid van de haven. We streven er met de betrokken partijen naar deze impact zoveel mogelijk te beperken en te spreiden.

Verduurzaming wegverkeer

Naast het stimuleren van het gebruik van spoor en binnenvaart, maken we in de haven samen met partners ook plannen voor elektrische laadinfrastructuur voor het vrachtverkeer. Het realiseren van een laadplein op één van de truckparkings in de Waalhaven is in voorbereiding. Daarnaast hebben we in 2022 samen met de gemeente Rotterdam een tender voor laadinfra voor licht verkeer in de markt gezet. De uitvoering hiervan is in voorbereiding.

HyTrucks

Na de introductie van HyTrucks in het voorjaar van 2020, hebben steeds meer partijen te kennen gegeven aan te willen sluiten bij dit initiatief en samen te willen werken aan vrachtvervoer op basis van waterstof. De ambitie is om in 2025 minimaal 1.000 vrachtwagens in Nederland, België en Duitsland op waterstof te laten rijden. Het initiatief van Air Liquide en het Havenbedrijf Rotterdam is inmiddels uitgebreid naar meer dan 60 partijen in drie landen, en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen de havens van Rotterdam, Antwerpen en Duisburg. Het project zorgt voor verbetering van de luchtkwaliteit en een vermindering van de CO2-uitstoot van naar schatting meer dan 100.000 ton, het equivalent van 110 miljoen vrachtwagenkilometers.

Digitalisering en innovatie

Digitalisering en innovatie zijn essentieel om het wegverkeer efficiënter, veiliger en duurzamer te maken. Met Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Portbase werken we onder de noemer 'Data Fuel' samen om stapsgewijs verdere efficiencyverbeteringen door te voeren in de containerlogistiek. Dit gebeurt op meerdere plekken in de keten.

Samen met de gemeente Rotterdam en een aantal bedrijven begonnen we in 2022 een pilot waarbij vrachtwagens prioriteit krijgen bij slimme verkeerslichten. Naast vermindering van uitstoot en besparing op brandstof, levert dit tijdwinst en meer comfort op voor de chauffeur.

Rondom bruggen in de haven hebben de bereikbaarheid via weg, spoor en scheepvaart effect op elkaar: een brugopening is noodzakelijk voor de scheepvaart, maar belemmert spoor en wegvervoer. Omgekeerd kunnen beperkingen in brugopeningen nadelig zijn voor de vlotheid en veiligheid op het water. Daarom voeren we al ruim 10 jaar structureel overleg met ProRail en Rijkswaterstaat om de bediening van bruggen en de afhandeling van storingen zo goed mogelijk te laten verlopen. In 2022 is onder de vlag van samenwerkingsverband NG Infra gezamenlijk gewerkt aan data-analyses om verdere verbeteringen te verkennen. Alle partijen gaan hier in 2023 mee verder.

Bereikbare werkplek

Het Havenbedrijf Rotterdam werkt samen met de gemeenten op Voorne-Putten en de gemeente Rotterdam aan alternatieven voor de auto voor het woon-werkverkeer. De Maasvlaktehopper buslijn, een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam en medegefinancierd door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de vervanging voor de buslijnen 203 en 403, kende in 2022 een gestage groei. Hierdoor zijn werkplekken in het westelijk havengebied ook bereikbaar voor (potentiële) medewerkers die niet beschikken over een auto.

Bereikbaarheid op langere termijn

De aanleg van de Maas-Deltatunnel (Blankenburgverbinding) en het doortrekken van de A16 bij Rotterdam zijn naar verwachting respectievelijk in 2024 en 2025 klaar. Het Havenbedrijf Rotterdam participeert in verkenningen naar oplossingen die hinder moeten voorkomen, zoals voor de Van Brienenoordcorridor en de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. We doen ook mee aan een onderzoek naar oplossingen die de bereikbaarheid van Voorne-Putten moeten verbeteren.

Deel deze pagina: