Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Visie op digitalisering van de Rotterdamse haven

In 2020 legden we met de integrale digitale strategie een belangrijk fundamant op weg naar de slimste haven ter wereld. In 2021 volgde de introductie van de Port Referentie Architectuur (PRA), die we in 2022 verder invulling hebben gegeven. De PRA is een digitale blauwdruk van de haven waarin we de lagen ruimte, infrastructuur, transport en logistiek onderscheiden en de relatie hiertussen digitaal in kaart brengen. De architectuur geeft richting aan de digitaliseringsinitiatieven en bevat het waardemodel dat digitalisering met zich meebrengt. De waarde die wij aan de haven kunnen bieden, vormt de leidraad voor onze digitale ambitie.

Het laagdrempelig ontsluiten van data voor onze klanten in het haven- en industriecomplex is daarbinnen een van de belangrijkste opgaves. Het Havenbedrijf Rotterdam stuurt aan op samenwerking met klanten en met andere spelers die zich op het digitale speelveld begeven. We zetten zelf in op het slimmer en duurzamer maken van onze infrastructuur en terreinen en het gebruik van data en automatisering bij het werk van de divisie Havenmeester. Ook faciliteren wij de digitalisering van transport en logistiek in de haven. Een voorbeeld hiervan is het neutrale datadeelplatform van Portbase dat transport- en logistieke data bij elkaar brengt ten behoeve van de gehele haven.

Strategie en doelstellingen

Een van de speerpunten in onze ondernemingsstrategie is ‘slimme partner in logistieke ketens’, waarmee wij het belang van niet-fysieke factoren om onze concurrentiepositie te waarborgen erkennen. Om hier richting aan te geven, hebben we een KPI die de voortgang van het efficiënter maken van de containerketen via Rotterdam directer weergeeft. Doordat partijen informatie beschikbaar stellen over gebeurtenissen in de logistieke containerketen, wordt daarmee het ecosysteem van de Rotterdamse haven in staat gesteld de ketenprocessen efficiënter en effectiever in te richten. Onze doelstelling is dat in 2024 de informatiebeschikbaarheid van gebeurtenissen in de logistieke containerketen via Rotterdam is gegroeid naar minimaal 30%. De informatie omvat gegevens van of over een bepaalde (fysieke) gebeurtenis. Beschikbaarheid houdt in dat de informatie beschikbaar is voor de relevante stakeholders in de haven. In 2022 zijn er 23 gebeurtenissen onderkend (van de in totaal 97 geïdentificeerde gebeurtenissen), waarvoor geldt dat de data bestaan en beschikbaar zijn voor relevante stakeholders. Dit resulteert in een score van 24%.

Beschikbaarheid van informatie is de grootste gemeenschappelijke deler die partijen ongeacht hun specifieke voorkeuren in staat stellen hun keten optimaal in te kunnen richten. Wanneer de juiste informatie op het juiste moment aanwezig is, hebben partijen in de keten handelingsperspectief om hun supplychain te optimaliseren. Daarnaast zorgt het beschikbaar hebben van informatie voor het versnellen van innovaties en draagt het bij aan de ‘ease of doing business’ via de Rotterdamse haven. Ook voor het optimaliseren van infrastructuur in de haven, zoals kademuren, biedt beschikbaarheid van informatie kansen.

Deel deze pagina: