Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toekomstbestendige organisatie

We streven naar een betrokken, gezonde en diverse werkomgeving. Dat is de basis om snel en wendbaar in te kunnen spelen op actuele thema's en vragen van onze klanten. We investeren in de groei van onze medewerkers met diverse opleidingstrajecten en in onze Port Academy. Daarnaast werken we aan een omgeving waarin een veilige, open cultuur en efficiënte processen de basis vormen en besteden we aandacht aan duurzame inzetbaarheid en diversiteit & inclusiviteit. Tot slot zetten we ons in op het gebied van maatschappelijk verantwoord werkgeverschap. Daarmee helpen we onze 1.298 medewerkers (aantal per 31 december 2022) maximaal toegevoegde waarde te leveren aan onze klanten en stakeholders en aan de kwaliteit van de Rotterdamse haven. 

Enthousiast en trots 

Met de Employee Net Promotor Score (eNPS) kunnen we op een eenvoudige manier het enthousiasme van onze medewerkers over het Havenbedrijf Rotterdam als werkgever meten. Het medewerkersonderzoek laat zien wat we kunnen verbeteren.

De eNPS bevat een algemeen deel gericht op de organisatie en specifieke vragen die te maken hebben met het team waarin een medewerker werkt. Halverwege 2022 haalden we een eNPS-score van +24. Hiermee scoren we hoog in vergelijking met het landelijk gemiddelde (+12). Veruit de meeste mensen zijn trots om voor het Havenbedrijf Rotterdam te werken. Hiermee bevindt het Havenbedrijf Rotterdam zich ruim boven de gemiddelden van vergelijkbare benchmarks.

Het onderzoek toonde ook aan dat een deel van onze medewerkers een hoge werkdruk ervaart. Een van de actiepunten is dan ook het verbeteren van de balans tussen de werk- en privésituatie. We doen dit onder meer door het organiseren van workshops over het verminderen van werkdruk.

Go Flex – Hybride werken 

Begin 2022 kwam het advies om thuis te werken te vervallen. Vanaf dat moment trad het Go Flex programma in werking. Wie het werk vanuit huis kan doen, mag een deel van de tijd thuiswerken. Wie wil samenwerken, creatief wil sparren of behoefte heeft aan contact met collega's, werkt vanuit kantoor. We willen hiermee het beste van twee werelden verenigen. De richtlijn is dat de kantoormedewerkers gemiddeld 40% vanuit huis werken en 60% vanuit kantoor. Uit een in 2022 uitgevoerd medewerkersonderzoek over hybride werken bleek dat 84% van de medewerkers het hybride werken omarmt. Verbeterkansen liggen er in de werk-privé-balans.

Vitaliteit en ziekteverzuim

Voor een effectieve werkinzet is voldoende beweging, ontspanning, rust en gezond eten van belang. Binnen duurzame inzetbaarheid is vitaliteit dan ook een belangrijke pijler. We hebben verschillende mogelijkheden en regelingen om de fysieke, financiële en mentale fitheid te vergroten. Zo kunnen medewerkers masterclasses volgen over bijvoorbeeld slaap en is het mogelijk voor medewerkers om een deel van hun fitnessabonnement vergoed te krijgen. 

Uit een vitaliteitspilot volgden diverse initiatieven, zoals vergaderfietsen (deskbikes) en de mogelijkheid tot het gebruik van een budgetcoach. In 2022 was het ziekteverzuim 4,4% (DHMR 5,4% en overig 4%) en daarmee boven onze norm van 3,98%. Het percentage nam ook toe ten opzichte van 2021 (3,80%). Oorzaken van de stijging zijn voornamelijk de griepgolf en coronabesmettingen. 

Port Academy

​​​​​​We vinden het belangrijk dat onze medewerkers blijven leren en zich kunnen ontwikkelen. Daarom ontwikkelden we de Port Academy. Deze 'school' biedt een verscheidenheid aan lesmateriaal aan, zoals e-learnings, boeken, artikelen, maar ook een extern lesaanbod. In 2022 gaven we 1,7 miljoen euro uit aan opleidingen en trainingen.

Voor medewerkers die hun pensioengerechtigde leeftijd naderen, biedt het Havenbedrijf Rotterdam de mogelijkheid om deel te nemen aan het 'Toekomst In Zicht (TIZ) programma'. Met het TIZ programma hopen we mensen voor pensionering al inzicht te geven in welke invulling van deze nieuwe levensfase het beste past. 

Medezeggenschap in 2022

Het Havenbedrijf Rotterdam realiseert de medezeggenschap op een moderne manier in een constructieve samenwerking tussen de Algemene directie, de Havenmeester en de ondernemingsraad (OR). Naast de OR is er voor de operationele afdelingen die onder de divisie Havenmeester vallen een afzonderlijke onderdeelcommissie (OC).

Performance Management

In 2022 begon het Havenbedrijf Rotterdam met het ontwikkelen van een nieuw performance management systeem. Een gebruiksvriendelijk systeem waarin de focus meer wordt gelegd op ontwikkeling van potentieel, zal meer waarde hebben voor zowel de beoordelaar als de medewerker. In een klankbordgroep met medewerkers en leidinggevenden uit de gehele organisatie praat de OR mee over de invoering van een nieuw performance management systeem.

Bedrijfscode

In 2022 stemde de OR in met het directiebesluit om de bedrijfscode uit 2016 te actualiseren. De geactualiseerde bedrijfscode bevat nieuwe richtlijnen die meer duidelijkheid geven over zaken die wel en niet acceptabel worden geacht binnen het Havenbedrijf Rotterdam, maar ook richting onze klanten, leveranciers, relaties en andere externen. De thema’s omvatten gewenst gedrag, ongewenst gedrag en integriteit.

Betere afspiegeling personeelsbestand

In februari ondertekende Allard Castelein het Charter Diversiteit in Bedrijf. Met deze ondertekening geeft het Havenbedrijf Rotterdam aan diversiteit en inclusie belangrijk te vinden en stappen te willen zetten om dit in het bedrijf te verbeteren. Ook de OR streeft naar een betere afspiegeling van het personeelsbestand en meer diversiteit binnen de medezeggenschap. In 2022 is er binnen de doelgroepen onderzoek gedaan naar de bereidheid van collega’s om zich verkiesbaar te stellen. Dit resulteerde in een nieuw reglement voor de medezeggenschap, dat er op is gericht om te komen tot een betere afspiegeling van het personeelsbestand.

Initiatiefvoorstel rouwverlof

De OR heeft in 2022 het initiatief genomen om afspraken te maken over uitbreiding van het rouwverlof. Deze nieuwe afspraken richten zich voornamelijk op zeer ingrijpende gebeurtenissen, zoals een miskraam of stilgeboorte. Met deze bedrijfsregeling willen de OR en het Havenbedrijf Rotterdam erkenning geven aan ingrijpende gebeurtenissen die niet opgenomen zijn in wettelijke-en/of cao-regelingen. Deze afspraken zijn te vinden in de nieuwe Bedrijfsregeling Rouwverlof.

Deel deze pagina: