Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Operationele risico's

Hieronder vallen risico’s die de operationele activiteiten beïnvloeden. Deze omvatten onder andere onzekerheden die gerelateerd zijn aan de interne organisatie, informatiesystemen, onze reputatie en producten/diensten.

Operationeel risico

Maatregel

Toprisico 1a + 1b: Incident op water en/of land
Door weersomstandigheden, achterstallig onderhoud, onveilig werken, zeespiegelstijging of andere oorzaken vindt er een groot incident (of een reeks kleinere incidenten) in de haven plaats (op het land en/of water). Dit heeft een grote impact op de veiligheid, bereikbaarheid en het imago van de Rotterdamse haven.

 • Faciliteren van onder meer Rijksoverheid, provincie, gemeente, DCMR, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) bij onder andere externe veiligheid, veiligheid leidingstroken

 • Faciliteren en borgen waterveiligheid via onder meer gebiedsgerichte adaptatiestrategieën

 • Risicoanalyses op onder andere nautische veiligheid samen met Loodswezen Rotterdam-Rijnmond (LRR), deelname door roeiers (KRVE), slepers, kapiteins en schippers en op evenementen, projecten, onderhoud assets

 • Safety Evaluation Board (SEB) Nautisch met VRR, LRR, binnenvaart Platform Zero Incidents (PZI) en SEB Niet-Nautisch intern HbR gericht op het leren van opgetreden incidenten

 • Beperken incidenten als gevolg van drugscriminaliteit via onder meer bijdrage vanuit ISPS rol

 • Opzetten en realiseren digitaliserings- en innovatieinitiatieven

 • Periodiek in kaart brengen risico's voor HbR en haven als gevolg van klimaatverandering (stijgende zeespiegel, hitte, droogte, neerslag, enzovoorts) en waar mogelijk/nodig maatregelen treffen

 • Jaarlijkse veiligheidsmonitorcyclus en -rapportage over status diverse veiligheidsdomeinen

Toprisico 3a + 3b: Cyberaanval HbR/haven
De Rotterdamse haven wordt geraakt door een cyberaanval waardoor (kritieke) systemen van bedrijven in de haven, waaronder die van het Havenbedrijf Rotterdam, uitvallen en informatie gelekt, niet beschikbaar en/of onbetrouwbaar is. Dit verstoort de logistieke ketens en scheepvaartafwikkeling en heeft een negatieve impact op de veiligheid, bereikbaarheid en het imago van de Rotterdamse haven.

 • Technische maatregelen op IT infrastructuur

 • Cyber security awareness trainingen

 • Deelname aan onder meer NCSC- ISAC

 • Programma FERM

 • Haven Cybermeldpunt

 • Havenbrede crisis oefening

 • Jaarlijkse veiligheidsmonitor cyclus en -rapportage over status diverse veiligheidsdomeinen

Toprisico 9: Interne organisatie niet 'ready for the future'
Het Havenbedrijf Rotterdam beschikt niet over de juiste kennis, ervaring, houding en benodigde flexibiliteit om nieuwe business te ontwikkelen en in te spelen op veranderende markten.

 • Data gedreven werken@HbR: onder andere data analytics community, toepassing Agile-methodiek

 • Talentmanagement, training en ontwikkeling (onder andere e-learning platform Port Academy)

 • Faciliteren sociale innovatie@HIC: onder andere Human Capital Coalitie Energietransitie, Leerwerkakkoord

Toprisico 10: Terroristische aanslag in de haven
Er vindt een terroristische aanslag plaats in de haven van Rotterdam. Dit heeft een grote impact op de veiligheid, bereikbaarheid en het imago van de Rotterdamse haven.

 • Faciliteren van en samen optreden met onder meer Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

 • Optreden als sectorcoördinator Zeehavens van het NCTV

 • Jaarlijkse veiligheidsmonitor cyclus en -rapportage over status diverse veiligheidsdomeinen

Toprisico 12: Niet integer handelen en/of fraude
Niet integer handelen en/of fraude, waardoor mogelijk financiële, imago en/of core business schade kan optreden.

 • Verankering Bedrijfscode en CSR statement in denken en doen via onder andere kernteam integriteit, onboardingprogramma, trainingen

 • Bescherming medewerkers tegen ronselactiviteiten drugscriminelen (awarenesstrainingen)

 • Reviews op financieel control frameworks voor processen zoals zeehavengelden, inkoop

 • Audits op checks en balances

Toprisico 13: Ondermijnende criminaliteit in de haven
Door de vraag naar drugs en winstgevendheid hiervan voor criminelen vindt er drugsgerelateerde ondermijnende criminaliteit plaats in de Rotterdamse haven. Dit heeft een negatief effect op de integriteit, veiligheid, het imago en vestigingsklimaat van de Rotterdamse haven.

 • Bescherming medewerkers tegen ronselactiviteiten drugscriminelen (awarenesstrainingen)

 • Deelname aan programma integere haven (Rotterdamse haven, Veilige haven)

 • Beperken incidenten als gevolg van drugscriminaliteit via onder meer bijdrage vanuit ISPS rol

 • Cameraplatform Haven Rotterdam

Deel deze pagina: