Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

5.1 Balans

(voor resultaatbestemming, bedragen x € 1.000)

Ref.

31 december 2022

 

31 december 2021

Activa

       

Vaste activa

      

Immateriële vaste activa

1

79.938

  

79.269

 

Materiële vaste activa

2

3.969.929

  

3.915.969

 

Financiële vaste activa

3

1.664.467

  

1.700.617

 
  

5.714.334

5.695.855

Vlottende activa

      

Voorraden

 

907

  

779

 

Vorderingen

4

208.391

  

232.822

 

Liquide middelen

5

177.819

  

291.179

 
  

387.117

 

524.780

Totaal activa

6.101.451

6.220.635

       
       

Passiva

       

Eigen vermogen

      

Geplaatst aandelenkapitaal

6

900.000

  

900.000

 

Agio

6

391.200

  

391.200

 

Wettelijke reserve

6

123.922

  

105.006

 

Overige reserves

6

2.787.963

  

2.670.445

 

Te bestemmen resultaat

6

247.243

  

247.231

 
  

4.450.328

 

4.313.882

       

Voorzieningen

7

 

46.967

  

53.181

       

Langlopende schulden

8

 

1.358.175

  

1.629.445

       

Kortlopende schulden

9

 

245.981

  

224.127

Totaal passiva

6.101.451

6.220.635

Deel deze pagina: