Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

1. Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa zijn in 2022 met 23,3 miljoen euro toegenomen door investeringen en met 20,2 miljoen euro afgenomen door afschrijvingen. De immateriële vaste activa in aanbouw bestaat voor 19,6 miljoen euro uit intern gegenereerde activa.

2. Materiële vaste activa

De grootste investeringen in 2022 zien toe op de aanleg kademuren Amaliahaven en de landaanwinning op Maasvlakte 2.

3. Financiële vaste activa

Via de tussenhoudstermaatschappij MHR heeft Havenbedrijf Rotterdam in 2022 voor 11,8 miljoen euro aan kapitaalstortingen gedaan in haar deelnemingen, waarvan 7,9 miljoen euro in groepsmaatschappijen en 3,9 miljoen euro in overige deelnemingen.

4. Vorderingen

De vorderingen op gemeente Rotterdam en Rijk bestaan voornamelijk uit de van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nog te ontvangen subsidie inzake het project Theemswegtracé (16,7 miljoen euro).

5. Liquide middelen

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking. De mutaties in de liquide middelen zijn opgenomen in het kasstroomoverzicht.

6. Eigen vermogen

Het resultaat 2022 is 247,2 miljoen euro (2021: 247,2 miljoen euro).

7. Voorzieningen

De voorziening personeelsregelingen heeft betrekking op verplichtingen aan (voormalig) personeel in het kader van vervroegde uittreding, toekomstige bijdragen in ziektekostenpremies na pensionering en jubileumuitkeringen.

8. Langlopende schulden

De schulden aan kredietinstellingen zijn afgenomen door het aflossen van leningen, er is voor 260,4 miljoen euro afgelost.

9. Kortlopende schulden

De overlopende passiva bestaan voornamelijk uit nog te betalen bedragen waaronder nog te betalen kortingen zeehavengeld van 22,8 miljoen euro, nog te betalen ladinggaranties van 10,1 miljoen euro en het kortlopende deel van het effectieve deel van

10. Niet in de balans opgenomen regelingen

Havenbedrijf Rotterdam is voorwaardelijke regelingen en meerjarige financiële rechten en verplichtingen aangegaan met gemeenten, deelnemingen en externe partijen.

Toon meer resultaten
Deel deze pagina: