Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

2. Materiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Terreinen en infraplus

Openbare infra, havenbekkens en vaarwegen

Kademuren, steenglooiingen, steigers en overige afmeer- voorzieningen

Vaste bedrijfs- middelen en overige activa

Materiële vaste activa in aanbouw

Totaal

       

Aanschafwaarde

1.629.780

1.314.443

1.981.724

861.472

122.852

5.910.271

Cumulatieve afschrijvingen

-362.968

-566.768

-707.581

-356.985

-

-1.994.302

       

Boekwaarde 1 januari 2022

1.266.812

747.675

1.274.143

504.487

122.852

3.915.969

       

Bruto-investeringen

-

-

-

-

221.855

221.855

Desinvesteringen (aanschafwaarde)

-201

-3.272

-1.874

-2.405

-

-7.752

Desinvesteringen (cum. afschrijvingen)

-

3.272

1.690

2.405

-

7.367

Subsidies

-

-

-

-

-4.701

-4.701

(Rijks)bijdragen

-

-

-

-

-7.763

-7.763

Afschrijvingen

-23.222

-42.278

-51.867

-32.289

-

-149.656

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-2.989

-

-3.694

-6.683

Overboeking (i)mva aanschafwaarde

-

-

-

-

1.293

1.293

Overboeking (i)mva afschrijvingen

-

-

-

-

-

-

Ingebruikname

39.245

37.306

33.784

26.671

-137.006

-

Mutaties 2022

15.822

-4.972

-21.256

-5.618

69.984

53.960

       

Boekwaarde 31 december 2022

1.282.634

742.703

1.252.887

498.869

192.836

3.969.929

       

Aanschafwaarde

1.668.824

1.348.477

2.013.634

885.738

192.836

6.109.509

Cumulatieve afschrijvingen

-386.190

-605.774

-760.747

-386.869

-

-2.139.580

       

Boekwaarde 31 december 2022

1.282.634

742.703

1.252.887

498.869

192.836

3.969.929

       

Afschrijvingsperioden in jaren

geen tot 30

25 tot 50

25 tot 75

5 tot 50

n.v.t.

 
 

jaar

jaar

jaar

jaar

  

De grootste investeringen in 2022 zien toe op de aanleg kademuren Amaliahaven en de landaanwinning op Maasvlakte 2.

In het boekjaar is op materiële vaste activa in aanbouw een bedrag van 2,2 miljoen euro aan bouwrente geactiveerd (2021: 4,1 miljoen euro) en 13,9 miljoen euro aan personeelslasten (2021: 14,3 miljoen euro). De (Rijks)bijdragen en subsidies van in totaal 12,5 miljoen euro heeft voor 2,9 miljoen euro betrekking op subsidies voor projecten in de Waalhaven.

De bijzondere waardeverminderingen bestaan voornamelijk uit de afboeking van de resterende boekwaarde van activa waarvan het beheer is overgedragen aan de gemeente Rotterdam (3,0 miljoen euro). Voor afkoop van het toekomstig onderhoud dat na overdracht van het beheer voor rekening van de gemeente Rotterdam komt is een afkoopsom betaald. Zie ook 14 ‘Overige bedrijfslasten’.   

De mutatie technische adviezen (3,0 miljoen euro) maken onderdeel uit van de bruto-investeringen. Technische adviezen betreffen voorbereidingskosten voor projecten waarvoor de definitieve investeringsbeslissing nog moet plaatsvinden.

Bij de oprichting is het economisch eigendom van de haventerreinen in het Havenbedrijf Rotterdam ingebracht. Het juridisch eigendom van deze terreinen berust bij de gemeente Rotterdam.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft als lessor operationele leasecontracten voor de terreinen afgesloten. De aangegane leaseovereenkomsten betreffen veelal overeenkomsten met een looptijd van 25 jaar met een optie tot verlenging van 25 jaar, waarbij de leasebetalingen een vast bedrag per gehuurde hectare bedraagt. Ook zijn er contracten met een opzegtermijn van een jaar of korter. Met deze condities is rekening gehouden in de looptijdanalyse. De overeenkomsten kunnen niet doorverkocht worden en onderhuur is alleen toegestaan met wederzijdse goedkeuring van het Havenbedrijf Rotterdam. De gemiddelde resterende looptijd van de leasecontracten per balansdatum is 19,2 jaar. Ten aanzien van de looptijdanalyse van de toekomstige minimale leasebetalingen kan vermeld worden dat de omvang van de contracten die binnen 1 jaar afloopt circa 4% van de totale toekomstige opbrengsten bedraagt en contracten met een looptijd die tussen 1 en 5 jaar afloopt bedraagt circa 16% van de totale toekomstige opbrengsten.

Deel deze pagina: