Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

3. Financiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Overige deelnemingen

Latente belastingvordering

Vorderingen op overige deelnemingen

Overige vorderingen

Totaal

1 januari 2022

6.734

155.025

1.090.690

5.500

442.668

1.700.617

Kapitaalstortingen

-

-

-

-

-

-

Aflossingen

-

-

-

-1.350

-614

-1.964

Dividend uitkering

-

-

-

-

-

-

Herrubricering naar kortlopende vorderingen

-

-

-

-

-44.924

-44.924

Afkoop onderhoud spoor MV2

-

-

-

-

18.442

18.442

Periodetoewijzing reducties contractopbrengsten

-

-

-

-

9.746

9.746

Overige mutaties

-

-

-

-

7.226

7.226

Resultaat deelnemingen

-7.570

17.142

-

-

-

9.572

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

-

-

-

Impact tariefswijziging en correcties voorgaande jaren

-

-

-9.306

-

-

-9.306

Vrijval

-

-

-32.960

-

-3.850

-36.810

Reserve omrekeningsverschillen

-3

11.871

-

-

-

11.868

31 december 2022

-839

184.038

1.048.424

4.150

428.694

1.664.467

Via de tussenhoudstermaatschappij MHR heeft Havenbedrijf Rotterdam in 2022 voor 11,8 miljoen euro aan kapitaalstortingen gedaan in haar deelnemingen, waarvan 7,9 miljoen euro in groepsmaatschappijen en 3,9 miljoen euro in overige deelnemingen. De kapitaalstortingen hebben plaatsgevonden vanuit MHR, Havenbedrijf Rotterdam heeft financiering beschikbaar gesteld via de rekening-courant verhouding tussen beide entiteiten.

Voor een overzicht van de deelnemingen zie toelichting 22 ‘Overzicht deelnemingen’.

Met de Belastingdienst is bij het opstellen van de fiscale openingsbalans per 01-01-2017 afgesproken dat de fiscaal hogere waardering van de afschrijfbare assets en de fiscaal lagere waardering van de derivaten positie in 17 jaar lineair vrijvallen zonder restwaarde. De latente belastingvordering valt vrij in de volgende termijnen:

(bedragen x € 1.000)

1 jaar

2 - 5 jaar

6 - 10 jaar

> 10 jaar

Totaal

 

28.382

119.290

164.798

735.954

1.048.424

31 december 2022

28.382

119.290

164.798

735.954

1.048.424

De overige vorderingen bestaat met name (307,7 miljoen euro) uit de negatieve marktwaarde van het effectieve deel van de renteswap dat over de resterende looptijd wordt geamortiseerd. Voor verdere toelichting zie 11 ‘Financiële instrumenten en risicobeheersing’. Daarnaast bestaan de overige vorderingen voor 89,5 miljoen euro uit de periodetoerekening van contractopbrengsten over de looptijd van de betreffende huur- en erfpachtovereenkomsten en voor 18,4 miljoen uit de afkoop van onderhoud aan het spoor op Maasvlakte 2.

Er zijn geen zekerheden verstrekt ten aanzien van de overige vorderingen.

De overige financiële vaste activa zijn volledig langlopend.

Deel deze pagina: