Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

4. Vorderingen

(bedragen x € 1.000)

31 december 2022

31 december 2021

Handelsvorderingen

67.050

62.256

Voorziening dubieuze debiteuren

-2.216

-2.229

Vorderingen gemeente Rotterdam en Rijk

22.565

18.100

Vorderingen op groepsmaatschappijen

29.113

37.510

Vorderingen op deelnemingen

747

1.268

Vooruitbetaalde vennootschapsbelasting

-

9.943

Belastingen en sociale verzekeringen

3.283

-

Overlopende activa

87.848

105.974

Totaal

208.391

232.822

De vorderingen op gemeente Rotterdam en Rijk bestaan voornamelijk uit de van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nog te ontvangen subsidie inzake het project Theemswegtracé (16,7 miljoen euro).

Havenbedrijf Rotterdam heeft een rekening-courantverhouding met deelneming Mainport Holding Rotterdam N.V. welke is opgenomen in de Vorderingen op groepsmaatschappijen. De van toepassing zijnde rente bedraagt het op 01-01-2022 geldende 12 maands Euribor tarief plus een opslag van 1%. Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen. Via de tussenhoudstermaatschappijen MHR en MFI heeft Havenbedrijf Rotterdam kapitaalstortingen gedaan in haar deelnemingen ten behoeve van kapitaalbehoeften voor 2022 en 2023.

De overlopende activa bestaan met name uit het kortlopende deel van de negatieve marktwaarde van het effectieve deel van de renteswap dat over de resterende looptijd wordt geamortiseerd (44,9 miljoen euro), zie voor nadere uitleg 11 ‘Financiële instrumenten en risicobeheersing’. Daarnaast bestaan de overlopende activa uit nog door te belasten kosten aan deelnemingen die aan het Porthos project zijn gerelateerd (11,9 miljoen euro), nog te ontvangen EU-subsidie inzake Theemswegtracé (4,4 miljoen euro), nog te ontvangen ladinggaranties (5,5 miljoen euro) en nog te factureren huur-, erfpacht-, en kadegelden (4,8 miljoen euro).

Alle kortlopende vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

Deel deze pagina: