Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

8. Langlopende schulden

(bedragen x € 1.000)

Krediet instellingen

Kapitaalmarkt financiering

Afkoop erfpacht

Overige langlopende schulden

Overlopende passiva

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2022

1.015.144

191.875

121.719

11.135

289.572

1.629.445

Aflossingen

-260.497

-

-

-

-

-260.497

Ontvangen reservation fees

-

-

-

-

8.196

8.196

Herrubricering naar kortlopende schulden

-

-

-

-

-8.824

-8.824

Vrijval

-

-

-

-

-2.193

-2.193

Overige mutaties

-

107

-3.610

-4.449

-

-7.952

       

Boekwaarde per 31 december 2022

754.647

191.982

118.109

6.686

286.751

1.358.175

Waarvan:

      

looptijd < 1 jaar

160.497

2.000

3.530

-

-

166.027

looptijd >= 1 en <= 5 jaar

275.351

6.000

13.502

-

79.198

374.051

looptijd > 5 jaar

318.800

183.982

101.077

6.686

207.553

818.097

Schulden aan kredietinstellingen

De schulden aan kredietinstellingen zijn afgenomen door het aflossen van leningen, er is voor 260,4 miljoen euro afgelost. De rentevergoeding over de schulden aan kredietinstellingen is deels variabel en gebaseerd op het 3-maands euribortarief + gemiddelde opslag van 34,3 basispunt. Deze variabele rentevergoeding is deels gefixeerd door middel van een renteswap naar een vast rentepercentage (zie toelichting 11 ‘Financiële Instrumenten en risicobeheersing’). Voor de schulden aan kredietinstellingen zijn geen zekerheden afgegeven.

Schulden kapitaalmarktfinanciering

Alle kapitaalmarktfinanciering kent een vaste rente (gemiddeld 1,12%).

Afkoop erfpacht

Dit betreft de stand van de door klanten afgekochte erfpachtvergoedingen.

Overige langlopende schulden

De overige langlopende schulden zien voornamelijk toe op de schulden aan klanten als gevolg van contractafspraken.

Overlopende passiva

De overlopende passiva bestaan voor 158,0 miljoen euro uit vooruitontvangen reservation fees. Hiervan heeft 104,4 miljoen euro betrekking op terreinen die nog in gebruik genomen moeten worden. In 2022 is een bedrag van 1,8 miljoen euro aan reservation fees vrijgevallen. Daarnaast bestaan de overlopende passiva voor 125,7 miljoen euro uit de afkoop van de renteswap. Voor verdere uitleg inzake de afkoop renteswap, zie 11 ‘Financiële instrumenten en risicobeheersing’.

Faciliteiten voor langlopende schulden

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft kredietfaciliteiten afgesloten met Europese Investeringsbank (EIB), Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), ING, Rabobank, ABN AMRO en Helaba tot een bedrag van 1,45 miljard euro, waarvan per 31 december 2022 704,6 miljoen euro is benut. Daarmee worden investeringen in het havengebied gefinancierd. De jaarlijkse rente is gebaseerd op een euribornotering. Deze variabele rentevergoeding is deels gefixeerd door middel van een renteswap naar een vast rentepercentage (zie toelichting 11 ‘Financiële instrumenten en risicobeheersing’). Voor de faciliteiten voor langlopende schulden zijn geen zekerheden verstrekt.

Er zijn geen langlopende schulden aan groepsmaatschappijen en/of overige deelnemingen.

Deel deze pagina: