Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

9. Kortlopende schulden

(bedragen x € 1.000)

31 december 2022

31 december 2021

Handelscrediteuren

19.182

19.932

Investeringscrediteuren

18.986

10.275

Nog te ontvangen facturen handelscrediteuren

24.069

10.528

Nog te ontvangen facturen investeringscrediteuren

7.940

7.542

Schulden gemeente Rotterdam en Rijk

10.574

5.218

Te betalen vennootschapsbelasting

2.974

-

Belastingen en sociale verzekeringen

8.526

16.269

Pensioenen

2.107

1.984

Vakantiegeld en vakantiedagen

4.766

5.170

Ontvangen reservation fees

1.813

1.813

Vooruitgefactureerde huur- en erfpachtopbrengsten

70.363

61.977

Overlopende passiva

74.681

83.419

Totaal

245.981

224.127

De overlopende passiva bestaan voornamelijk uit nog te betalen bedragen waaronder nog te betalen kortingen zeehavengeld van 22,8 miljoen euro, nog te betalen ladinggaranties van 10,1 miljoen euro en het kortlopende deel van het effectieve deel van de renteswap van 8,8 miljoen euro (zie voor nadere uitleg 11 ‘Financiële instrumenten en risicobeheersing’). Er is geen sprake van kortlopende schulden aan groepsmaatschappijen en/of overige deelnemingen. Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

Deel deze pagina: