Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

12. Som der bedrijfsopbrengsten

De inkomsten uit zeehavengeld zijn ten opzichte van 2021 voornamelijk gestegen door indexatie (2,5% in 2022) en door minder overslag per call, leidend tot een hogere prijs per ton (prijseffect).

13. Lonen, salarissen en sociale lasten

Personeelskosten van functies die voornamelijk aan investeringsprojecten werken worden geactiveerd op basis van direct toerekenbare uren, noodzakelijk voor de vervaardiging van een actief.

14. Overige bedrijfslasten

In de post kosten uitbesteed werk en andere externe kosten zijn de reguliere lasten ten behoeve van scheepvaartbegeleiding, ontwikkeling, beheer en onderhoud van haveninfrastructuur, beheer van informatiesystemen, informatie- en

15. Overige toelichtingen op de winst-en-verliesrekening

Gedurende het boekjaar is 1,7 miljoen euro (2021: 1,8 miljoen euro) aan leasebetalingen in de winst-en-verliesrekening verantwoord met betrekking tot operationele leasing van voertuigen.

16. Financiële baten en lasten

De daling van de overige rentelasten wordt met name veroorzaakt doordat in 2021 de kosten voor een afgegeven prijsgarantie voor de aangetrokken kapitaalmarktfinanciering was opgenomen.

17. Belastingen

De belastingen in de winst-en-verlies rekening over 2022 (-80,7 miljoen euro) bestaan uit latente belastingen (-42,3 miljoen euro) en acute belastingen (-38,4 miljoen euro).

18. Resultaat deelnemingen

Het resultaat deelnemingen voor 2022 bedraagt 9,6 miljoen euro (2021: 6,7 miljoen euro). Het resultaat deelnemingen bestaat uit het aandeel van het Havenbedrijf Rotterdam in het resultaat van haar deelnemingen.

19. Werknemers

Het gemiddelde aantal werknemers per jaar en het aantal werknemers per jaareinde in dienst van het Havenbedrijf Rotterdam zijn in onderstaand overzicht gespecificeerd.

20. Bezoldiging commissarissen en bestuurders

Op Havenbedrijf Rotterdam is het verlicht structuurregime van toepassing omdat de aandelen van Havenbedrijf Rotterdam worden gehouden door publiekrechtelijke rechtspersonen (de gemeente Rotterdam en de Staat der Nederlanden).

21. Transacties met verbonden partijen

Alle deelnemingen, zoals opgenomen in het overzicht Deelnemingen, alsmede bestuurders, commissarissen en aandeelhouders (de gemeente Rotterdam en het Rijk) worden aangemerkt als verbonden partij.

Toon meer resultaten
Deel deze pagina: