Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

16. Financiële baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

2022

2021

Rentebaten langlopende vorderingen

167

179

Overige rentebaten

737

1.531

Valutaverschillen

74

820

Totaal financiële baten

978

2.530

   

Rentelasten financieringen

51.508

50.207

Rentelasten voorzieningen (personeelsregelingen en bodemsanering)

-3.027

-1.960

Geactiveerde rente over materiële vaste activa-in aanbouw

-2.244

-4.119

Overige rentelasten

2.100

7.075

Totaal financiële lasten

48.337

51.203

   

Totaal financiële lasten

47.359

48.673

De daling van de overige rentelasten wordt met name veroorzaakt doordat in 2021 de kosten voor een afgegeven prijsgarantie voor de aangetrokken kapitaalmarktfinanciering was opgenomen.

De geactiveerde rente over de materiële vaste activa in aanbouw (bouwrente) wordt geactiveerd gedurende de periode van de vervaardiging van het actief. De bouwrente wordt berekend op basis van de gewogen gemiddelde rentevoet van het vreemd vermogen van het Havenbedrijf Rotterdam. Het gehanteerde percentage in 2022 is 1,32% (2021: 1,19%). In de rentebaten is een bedrag van 0,3 miljoen euro opgenomen dat betrekking heeft op groepsmaatschappijen en deelnemingen.

Deel deze pagina: