Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

17. Belastingen

De belastingen in de winst-en-verlies rekening over 2022 (-80,7 miljoen euro) bestaan uit latente belastingen (-42,3 miljoen euro) en acute belastingen (-38,4 miljoen euro). De latente belastingen betreft voornamelijk de jaarlijkse vrijval van de latente belastingvordering voor 2022 (-33,0 miljoen euro), en het effect van een tijdelijke belastinglatentie als gevolg van het verschil in commerciële en fiscale afschrijvingstermijnen van immateriële vaste activa (-9,3 miljoen euro).

De acute belastingen betreffen de geschatte acute vennootschapsbelasting over 2022 (-44,6 miljoen euro) en de acute vennootschapsbelasting over 2020 en 2021 (6,1 miljoen euro). Voor de acute belastinglast over 2022 is een vennootschapsbelastingtarief van 25,8% toegepast.

(bedragen x € 1.000)

2022

Latente belastingen

   

Vrijval belastinglatentie 2022

  

-32.960

Correctie latente belastingvordering immateriele vaste activa

  

-9.292

Correctie fiscale afschrijving gebouwen

  

-12

   

-42.264

Acute belastingen

   

Schatting acute vennootschapsbelasting 2022

  

-44.578

Acute vennootschapsbelasting 2021

  

1.151

Acute vennootschapsbelasting 2020

  

4.992

   

-38.435

Totaal

-80.698

De acute belastinglast van 2022 is als volgt opgebouwd:

(bedragen x € 1.000)

 

Grondslag acute belasting

172.940

Vennootschapsbelasting

25,8%

Subtotaal

44.619

Tarief correctie

-41

Totaal

  

44.578

De effectieve belastingdruk betreft de belastingen (acute en latente belastingen) gedeeld door het resultaat voor belastingen van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Dit resulteert in een effectieve belastingdruk van 25,9% (2021: 12,4%). De oorzaak voor het verschil in effectieve belastingdruk ten opzichte van voorgaand jaar is de wijziging in het vennootschapsbelastingtarief.

(bedragen x € 1.000)

   

Resultaat van de fiscale eenheid VPB voor belastingen

311.206

Belastingen

  

80.698

Effectieve belastingdruk

  

25,9%

Het verschil tussen het vennootschapsbelastingtarief van 25,8% en de effectieve belastingdruk van 25,9% wordt als volgt verklaard:

(bedragen x € 1.000)

 

2022

%

Resultaat van de fiscale eenheid VPB voor belastingen

311.206

-

Te verwachte belastingen o.b.v. commercieel resultaat

80.291

25,8%

    

Mutaties

   

Niet of beperkt aftrekbare kosten

 

115

0,0%

Belastingeffect correcties voorgaande jaren

 

333

0,1%

Tarief correctie

 

-41

0,0%

Totaal

80.698

25,9%

Deel deze pagina: