Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

6.1 Stakeholderdialoog

Als Havenbedrijf Rotterdam werken we samen, overleggen we met en informeren we verschillende groepen stakeholders: klanten, strategische stakeholders, medewerkers, omwonenden, publiek en leveranciers. Strategische stakeholders vertegenwoordigen een groep en kunnen vanuit die positie spreken en besluiten nemen. Onder deze groep vallen onder andere onze aandeelhouders, overheden (politiek en ambtelijk) en NGO's (niet- of non-gouvernementele organisatie), maar ook branche- en bedrijfsorganisaties, zoals Deltalinqs (vertegenwoordiging havenbedrijfsleven) en bewonersgroepen.

Onderstaande tabel geeft onze stakeholderbetrokkenheid weer in 2022. We noemen de minimale frequentie per jaar; wanneer nodig, vindt vaker overleg plaats. 

Dialoog met overheden

Stakeholders

Dialoogwijze frequentie

Belangrijkse agendapunten

Aandeelhouders

Aandeelhoudersvergadering (1x) Aandeelhouderscommissie (4x)

Strategische bedrijfsvoering, financiële situatie

Lokaal bevoegd gezag

Directieoverleg en regionaaldirectieoverleg (2-4x)

Vergunningen & handhaving

Rijksoverheid

Diverse ministers, directies en staatssecretarissen (1x)

Mainportbeleid, energietransitie, gelijk speelveld, bereikbaarheid & Omgevingswet

Rijksoverheidparlement

Overleg met fractievoorzitters Eerste en Tweede Kamer (1x) en overleg met woordvoerders

Mainportbeleid, energietransitie, gelijk speelveld, bereikbaarheid & Omgevingswet

Gemeente Rotterdam

Bestuurlijk overleg met havenwethouder (12x), Gemeenteraad (1x 2jr), directieoverleg met Stadsontwikkeling (6x)

Energietransitie, cruisevaart, duurzaamheid, milieuthema's, geluid & vestigingsklimaat

Provincies & waterschappen

Bestuurlijk overleg (1x)

Energietransitie, werkgelegenheid, milieu impact, waterkwaliteit & bereikbaarheid

Regiogemeente & gebiedscommissies

Regionaal bestuurlijk overleg met alle regionale colleges van B&W (1x)

Leefbaarheid, bereikbaarheid, milieu, geluid, recreatie & werkgelegenheid

Dialoog met niet-overheden

Stakeholders

Dialoogwijze Frequentie

Belangrijke agendapunten

Omwonenden

Havenkrant (4x) Wereldhavendagen (1x) Bewonersavonden

Bereikbaarheid, duurzaamheid, veiligheid, innovatie, werkgelegenheid, recreatie, energietransitie & digitalisering

Medewerkers

Beoordelingscyclus (2x) Medewerker onderzoek (2x) Ondernemingsraad (2x)

Ontwikkeling medewerkers & speerpunten medewerker onderzoek

Leveranciers

Account overleggen met leveranciers

Relevante marktontwikkelingen, leveranciers

Natuur- en milieuorganisaties

Directieoverleg (1x)

Balans leefomgeving & energietransitie

Brancheorganisaties

Overleg met voorzitter en directie (1-2x)

Investeringsklimaat, sociale zekerheden, bereikbaarheid, energietransitie & beleid van Europese Unie

Deltalinqs

Overleg met bestuur en directie (4x) en overlegorganen

Vestigingsklimaat, bereikbaarheid & energietransities

Klanten en ketenpartijen

Meerdere contactmomenten per jaar op verschillende niveau's

Algemene marktontwikkelingen en specifieke klantontwikkelingen

Havenbedrijven

Directieoverleg (1-2x)

Operationele samenwerking & gezamenlijke belangenbehartiging

Stakeholderdashboard

Dialoog met onze medewerkers

In 2022 voerden we een medewerkersonderzoek uit. We prijzen ons gelukkig met de positieve score. Lees hier meer over de resultaten.

Dialoog met onze klanten

Om de twee jaar beoordelen we de kwaliteit van de Rotterdamse haven met onze klanten. In het in 2021 gehouden Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) kregen we een 7,3 (2018: 7,4). De ligging van de haven en de aanwezige faciliteiten vinden klanten reden om Rotterdam aan te bevelen. Om de klanttevredenheid verder te vergroten, werken we aan digitalisering, verduurzaming van de haven, het verder versterken van achterlandverbindingen en het veiliger maken van de haven.

Stakeholderonderzoek

Eens in de twee jaar laat het Havenbedrijf Rotterdam een Stakeholderonderzoek (SO) uitvoeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Het laatstgehouden onderzoek vond plaats in 2021. Het SO biedt inzicht in de manier waarop strategische stakeholders betrokkenheid bij het Havenbedrijf Rotterdam en de haven ervaren. De stakeholdertevredenheid kwam uit op een gemiddelde van 7,2 (2018: 7,5). Een geluid dat terugkeert, is een te weinig zichtbare rol van het Havenbedrijf Rotterdam als het gaat om sociale transitie en het vormen van een attractieve regio. Daar werken we hard aan. In dit jaarverslag ziet u hiervan verschillende voorbeelden. Tevreden stakeholders dragen eraan bij om samen met klanten en stakeholders te werken aan een duurzaam haven- en industriecomplex. Op basis van de resultaten van het stakeholderonderzoek stelt het Havenbedrijf Rotterdam voor iedere relatie op maat een verbeterplan op.

Dialoog met omwonenden en Nederlands publiek

Om succesvol te zijn en te blijven, is een goede reputatie van belang voor de Rotterdamse haven en het Havenbedrijf Rotterdam. Dit zorgt voor meer begrip, draagvlak en steun bij onze stakeholders en vergroot onze ondernemingsruimte. Het in 2021 door een extern bureau uitgevoerde onderzoek toont dat de Rotterdamse haven nog steeds een goede reputatie heeft en een groot draagvlak kent. We zien wel een lichte daling ten opzichte van 2019. Het tweejaarlijkse onderzoek onder de Nederlandse bevolking en omwonenden kent een scoreschaal van 0 tot 100. Een resultaat van boven de 80 is uitstekend en een score tussen de 70 en 80 goed. De reputatiescore van 78,5 voor de Rotterdamse haven bij het landelijk publiek is goed (2019: 81,0).

De steun voor de 'license to grow' van de Rotterdamse haven daalde van 76,0 in 2019 naar 69,3 in 2021. Men is minder genegen om de haven aan te raden als woonplek, recreatiegebied of werkplek. Als we kijken naar de Rotterdamse haven op het gebied van energietransitie en duurzaamheid, dan vindt het Nederlands publiek dat er nog ruimte is voor verbetering. De verwachtingen op dit gebied zijn hoog. Onder omwonenden scoort de reputatie van de Rotterdamse haven 83,2 en de 'license to grow' 75,6. Omwonenden zijn positiever, maar zien ook ruimte voor verbetering, zeker op het gebied van veiligheid. 

Ook de reputatie en de 'license to operate' van het Havenbedrijf Rotterdam is onderzocht. We scoorden 78,1 op het gebied van reputatie en 79,7 op 'license to operate' onder omwonenden. Het Nederlands publiek waardeerde ons met een 75,1 (license to operate: 76,3). Dit zijn lagere cijfers dan in 2019. Ook hier speelden veiligheid en duurzaamheid een rol. De resultaten vragen om een aantal focuspunten:

  • Investeren in de leefomgeving in en om de haven om te laten zien hoe aantrekkelijk de regio is om in te wonen en te werken.

  • Criminaliteit beïnvloedt het beeld van de haven in negatieve zin. We laten zien dat het criminaliteitsprobleem hoog op de agenda staat en dat we met verschillende partijen samenwerken om de veiligheid te waarborgen.

  • Voortdurend informeren over wat we doen op het gebied van verduurzamen van de haven.

  • Blijvend benadrukken van de economische en maatschappelijke waarde van de haven voor Nederland.

Dialoog met leveranciers

Onze leveranciers leveren een belangrijke bijdrage aan het succesvol behalen van de hoofddoelstellingen; ze helpen ons ook om in te kunnen spelen op en gebruik te kunnen maken van veranderingen in de markt. De dialoog met leveranciers voeren wij enerzijds tijdens het tenderen, anderzijds meer specifiek per marktsegment. Op het gebied van aanbestedingen sorteren we vaak voor om meer input van de markt te krijgen door middel van marktconsultaties. Dit gebeurt vooral bij complexe infrastructurele projecten. Onze dialogen met leveranciers worden goed gewaardeerd, ook om innovaties mogelijk te maken. 2022 was voor opdrachtnemers en opdrachtgevers (vooral) door de oorlog in Oekraïne een lastig jaar ten aanzien van beschikbaarheid van materialen en de prijzen hiervan. De discussies met leveranciers hebben geleid tot goed uitvoerbare en praktische afspraken met de opdrachtnemers.

We maken onderscheid in de volgende categorieën leveranciers: natte infra, droge infra, baggeren, advies-, onderzoeks- en ingenieursdiensten, ICT en data, vastgoed, inhuur en corporate diensten.

In 2022 zijn we begonnen met het beoordelen van leveranciers op het gebied van Milieu en Mensenrechten. In eerste instantie wordt uit de beschikbare data geput; lopende het jaar 2023 zullen we meer gerichte data vergaren voor verdere rapportages in komende jaren. 

  • Supplier Environmental Assessment: het Havenbedrijf Rotterdam hanteert bij inkoop een indeling van de markt in categorieën. Per categorie verschilt de uitgave en het detailniveau enigszins. Vooral bij de infrastructurele projecten (nat en droog), goed voor driekwart van de totale uitgaven, wordt een milieubeoordeling altijd meegenomen in de eisen (ongeveer 75% van de suppliers wordt beoordeeld op deze component). In veel gevallen bepaalt de milieucomponent mede de totale score die de inschrijver kan krijgen. 

  • Supplier Social Assessment: In 2022 hebben we een nulmeting ten aanzien van mensenrechten en andere sociale omstandigheden uitgevoerd. Onderstaande tabel is een resultaat van de nulmeting en bepaalt mede welke doelen we stellen voor aanbestedingen in 2023. 

Categorie

Omschrijving categorie

Prioritering salient issues

  

Op basis van risico, alignment en leverage

ICT-Hardware

Ingekochte laptop's, telefoons en toebehoren

Privacy, impact van klimaatverandering en veilige werkomgeving

ICT-Software

Ingekochte programma's en data om ICT-systemen goed te laten lopen zoals licenties

Privacy

Infra

Ingekochte diensten en producten infrastructuur. Hieronder valt: baggerwerkzaamheden, infra droog en infra nat, investeringen en onderhoud in infrastructuur, leidingen en processystemen.

Schone leefomgeving, impact van klimaatverandering, veilige werkomgeving en eerlijke compensatie voor werk

Facilitair

Ingekochte diensten en producten nodig voor kantoren (zoals schoonmaak en servicemedewerkers)

Eerlijke compensatie voor werk

Diensten

Ingekochte adviesdiensten op het gebied van ICT, data, onderzoek, en ingenieursdiensten, HR, communicatie en corporate adviesdiensten

Gelijkeheid en privacy

Overige

Ingekocht vastgoed, materieel en inhuur

Schone leefomgeving en privacy

Deel deze pagina: