Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

6.5 Natuur in de haven

Beschermd gebied

Omschrijving

Natura 2000

Voordelta (83.500 ha)

Zeer dynamisch deel van de ondiepe zee westelijk van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, belangrijk vanwege de overgang tussen het zoute mariene milieu en de intergetijdengebieden van de (voormalige) estuaria.

Solleveld & Kapittelduinen (800 ha)

Grotendeels oude, ontkalkte duinen ten noorden van het HIC, waarin kenmerkende heideterreintjes en landgoederen voorkomen met hun specifieke biodiversiteit. 

Voornes Duin (1.400 ha)

Jonge, kalkrijke duinen met veel verschillende landschapstypen en geassocieerde flora en fauna, inclusief twee duinmeren. 

Oude Maas (500 ha)

De oevers van deze rivier vormen het grootste zoetwatergetijdengebied van Nederland met bijbehorende landschapstypen, zoals grienden en wilgenbossen. 

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Nieuwe Waterweg

Een van de weinige open verbindingen tussen rivier en open zee, en daarmee van essentieel belang zijn voor de jaarlijkse migratie van veel vissoorten.

Hartelkanaal

Een van de weinige open verbindingen tussen rivier en open zee, en daarmee van essentieel belang zijn voor de jaarlijkse migratie van veel vissoorten.

Kleine Beer

Moerasgebied en vochtige hooilanden van ca. 11 Ha, waar veel bijzondere plantensoorten voorkomen, zoals teer guichelheil en moeraswespenorchis. Beheer door Zuid-Hollands Landschap.

Kasteelgaarde Rhoon

Landgoed uit de 16e eeuw met stinzeplanten en oud lindebos. Beheerd door Zuid-Hollands Landschap.

De Oranjeplassen, Maassluis

Van belang voor veel water- en rietvogels, zoals roerdomp en kleine karekiet. Beheerd door Zuid-Hollands Landschap.

De Rietputten, Vlaardingen

Natte rietnatuur op voormalige baggerstort, van belang voor vele rietvogelsoorten. Beheerd door Natuurmonumenten. Wordt door Rijkswaterstaat heringericht als compensatie ten behoeve van de aanleg van de Maasdeltatunnel.

Beschermde soorten in het HIC, inclusief status Rode Lijst (IUCN) 

Soort

beschermde  

Rode Lijst  

WE 

DE 

BT 

EU 

MA 

M4H 

 DO 

Trend 

 

status 1 

status 2 

2013-2022 

Flora

  

aanwezigheid 

 

Blaasvaren (Cystopteris fragilis )

Wnb 

BE 

Fragiel 

Groenknolorchis (Liparis loeselii )

HR-IV, Wnb 

BE 

Stabiel 

Glad biggenkruid (Hypochaeris glabra )

Wnb 

BE 

Stabiel4 

Smalle raai (Galeopsis angustifolia) 

Wnb 

BE 

Toenemend 

Fauna - vogels

          

Buizerd (Buteo buteo)

JBN 

Toenemend 

Slechtvalk (Falco peregrinus)

JBN 

Stabiel  

Ransuil (Asio otus)

JBN 

KW 

Stabiel  

Roek (Corvus frugilegus)

JBN 

Stabiel  

Huismus (Passer domesticus)

JBN 

GE 

Stabiel  

Fauna - Amfibieen

          

Rugstreeppad (Epidalea calamita )

HR-IV, Wnb 

GE 

Stabiel  

Fauna - reptielen

          

Muurhagedis (Podarcis muralis) 

HR-IV, Wnb 

EB 

Stabiel  

Fauna - Zoogdieren

          

Bever (Castor fiber )

HR-IV, Wnb 

Stabiel  

Gew. dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus )

 HR-IV, Wnb 

Stabiel  

Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii )

HR-IV, Wnb 

Stabiel  

Grijze zeehond (Halichoerus grypus )

HR-II, HR-V, Wnb 

Stabiel  

Gewone zeehond (Phoca vitulina) 

HR-II, HR-V, Wnb 

Stabiel  

Bruinvis (Phocoena phocoena )

HR-IV, Wnb 

Stabiel  

  • + / - : aan-/afwezig. (+) = aanwezig net buiten erfpachtgebied, evt. binnen grens gebiedsplan. 

  • 1: Beschermde status: HR-II = Habitatrichtlijn Bijlage II; HR-IV = Habitatrichtlijn Bijlage IV; HR-V = Habitatrichtlijn Bijlage V; Wnb = Wet natuurbescherming strikt beschermingsregime; JBN = Jaarrond Beschermde Nesten. 

  • 2: RL(Rode Lijst)-status: GE =Gevoelig; KW = Kwetsbaar, BE = Bedreigd, EB = Ernstig bedreigd, VN = Verdwenen uit Nederland en NB = Niet Beschouwd (de soort is niet meegenomen in het opstellen van de Rode Lijst). 

  • 3: WE = Waal-Eemhaven, DE = Distripark Eemhaven, BT = Botlek, EU = Europoort, MA = Maasvlakte (incl. Slufter), M4H = Merwe-Vierhavens en overige locaties en DO = Zeehavengebied Dordrecht. 

  • 4: Glad biggenkruid wordt pas sinds 2017 structureel gemonitord, omdat deze soort per dat jaar een beschermde status kreeg. Om die reden is geen data beschikbaar voor een trend over de voorliggende periode en heeft de genoemde trend betrekking op de periode 2017-2022. 

  • 5. Smalle raai komt alleen voor op terreinen die buiten het beheergebied van het Havenbedrijf Rotterdam liggen. 

Overzicht bedreigde, maar niet beschermde soorten in het HIC (IUCN-status ≥ gevoelig).

  

deelgebieden 3 

Soort 

RL-status 

WE 

DE 

BT 

EU 

MA 

M4H en overig 

DO 

2022 2 

Flora 

  

aanwezigheid 

 

Liggende asperge 

Asparagus officinalis subsp. prostratus 

KW 

Moeraswespenorchis  

Epipactis palustris 

KW 

Vleeskleurige orchis  

Dactylorhiza incarnata 

KW 

Harlekijn 

Anacamptis morio 

EB 

Kamgras 

Cynosurus cristatus 

GE 

Gewoon kweldergras 

Puccinellia maritima 

KW 

(+) 

(+) 

Zilte waterranonkel 

Ranunculus baudotii 

KW 

Zeepostelein 

Honckenya peploides 

KW 

Sierlijke vetmuur 

Sagina nodosa 

KW 

Slanke mantelanjer 

Petrohagia prolifera 

KW 

Muurganzenvoet 

Chenopodium murale 

BE 

Gewone zoutmelde 

Atriplex portulacoides 

KW 

(+) 

Kortarige zeekraal 

Salicornia europaea 

KW 

(+) 

Schorrenkruid 

Suaeda maritima 

KW 

Zacht loogkruid 

Salsola tragus 

KW 

Tripmadam 

Sedum rupestre 

KW 

Parnassia 

Parnassia palustris 

KW 

Geelhartje 

Linum catharticum 

KW 

Lathyruswikke 

Vicia lathyroides 

KW 

Kattendoorn 

Ononis repens subsp. spinosa 

GE 

Gewone agrimonie 

Agrimonia eupatoria 

GE 

   

   

Echt lepelblad 

Cochlearia officinalis subsp. officinalis 

BE 

Melkkruid 

Glaux maritima 

KW 

Blauw walstro 

Sherardia arvensis 

KW 

Smalle raai 

Galeopsis angustifolia 

EB 

+# 

+#- 

Wild kattenkruid 

Nepeta cataria 

KW 

+(Sl) 

Stijve ogentroost 

Euphrasia stricta 

GE 

Rode ogentroost 

Odontites vernus subsp. serotinus 

GE 

Blauwe zeedistel 

Eryngium maritimum 

KW 

Selderij 

Apium graveolens 

KW 

Knopig doornzaad 

Torilis nodosa 

KW 

Beemdkroon 

Knautia arvensis 

KW 

Moeraskruiskruid 

Jacobaea paludosa 

KW 

Driedistel 

Carlina vulgaris 

BE 

Stinkend streepzaad 

Crepis foetida 

GE 

Paardenbloemstreepzaad 

Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia 

KW 

  • + / - : aan-/afwezig. (+) = aanwezig net buiten erfpachtgebied, evt. binnen grens gebiedsplan. * Bekend van dit gebied maar niet gezien in 2022. # Binnen erfpachtgebied buiten beheergebeid 

  • 2 : RL(Rode Lijst)-status: GE =Gevoelig, KW = Kwetsbaar, BE = Bedreigd, EB = Ernstig bedreigd, VN = Verdwenen uit Nederland en NB = Niet Beschouwd (de soort is niet meegenomen in het opstellen van de Rode Lijst). 

  • WE = Waal-Eemhaven, DE = Distripark Eemhaven, BT = Botlek, EU = Europoort, MA = Maasvlakte, (Sl) = Slufter, M4H = Merwe-Vierhavens en DO = Zeehavengebied Dordrecht. 

  • Voor Rode Lijstsoorten ontbreekt de data voor een langjarige trend. 

Deel deze pagina: