Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Verkorte winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2023

(bedragen x € 1.000)

  

HY1 2023

  

HY1 2022

       

Som der bedrijfsopbrengsten

  

416.541

  

412.211

Som der operationele lasten

  

-134.623

  

-124.400

       

Resultaat voor rente en afschrijvingen

 

281.918

  

287.811

       

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

  

-97.130

  

-84.341

       

Bedrijfsresultaat

 

184.788

  

203.470

       

Financiële baten en lasten

  

-27.120

  

-24.460

       

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

  

157.668

  

179.010

       

Belastingen

  

-37.768

  

-40.171

Resultaat deelnemingen

  

-3.397

  

3.739

       

Resultaat na belastingen

  

116.503

  

142.578