Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit bank- en rekeningcourant tegoeden van 123,5 miljoen euro en een deposito van 25,0 miljoen euro. De mutaties in de liquide middelen zijn opgenomen in het kasstroomoverzicht.