Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Eigen Vermogen

(bedragen x € 1.000)

Geplaatst aandelenkapitaal

Agio

Wettelijke reserve deelnemingen

Wettelijke reserve omrekeningsverschillen

Wettelijke reserve immateriële vaste activa

Overige reserves

Te bestemmen resultaat

Totaal

1 januari 2023

900.000

391.200

66.129

-1.310

59.103

2.787.963

247.243

4.450.328

         

Resultaat HY1 2023

-

-

-

-

-

-

116.503

116.503

Uitgekeerd dividend 2022

-

-

-

-

-

-

-132.272

-132.272

Bestemming resultaat 2022

-

-

-

-

-

114.971

-114.971

-

Reserve omrekeningsverschillen

-

-

-

257

-

-

-

257

Reserve deelnemingen

-

-

-5.432

-

-

5.432

-

-

Mutatie reserve imva

 

-

 

-

32

-32

-

-

Totaal mutaties HY 2023

-

-

-5.432

257

32

120.371

-130.740

-15.512

         

30 juni 2023

900.000

391.200

60.697

-1.053

59.135

2.908.334

116.503

4.434.816

Het netto resultaat is 116,5 miljoen euro (eerste halfjaar 2022: 142,6 miljoen euro).