Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Managementverklaring

Door het hanteren van ons risicobeheersings- en controlesysteem streven wij ernaar de kans op fouten, het nemen van verkeerde beslissingen en het verrast worden door omstandigheden zo veel mogelijk te reduceren. Echter, geen enkel systeem van interne risicobeheersing en controle biedt een absolute zekerheid voor het bereiken van ondernemingsdoelstellingen, noch kan het alle onjuistheden, fraude, incidenten en overtredingen van wetten en regels geheel voorkomen. 

Bij het afgeven van de controleverklaring bij de jaarrekening en beoordeling over niet-financiële informatie in dit jaarverslag, heeft onze externe accountant ook inzichten vergaard in de belangrijkste (financiële) processen. De werkzaamheden van de accountant zijn echter gericht op de jaarrekening en het jaarverslag, derhalve betekent een goedkeurende verklaring niet ook een verklaring over de interne beheersing. Net als vorig jaar concludeert de accountant dat de algehele controle-omgeving van het Havenbedrijf Rotterdam van goed niveau is ten behoeve van de jaarrekeningcontrole. En dat de accountant met betrekking tot de niet-financiële informatie geen reden heeft om te veronderstellen dat niet-financiële informatie opgenomen in het jaarverslag 2023 van Havenbedrijf Rotterdam N.V. geen, in alle van materieel belang zijnde aspecten, getrouwe weergave geeft van het beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de bedrijfsvoering, de gebeurtenissen en de prestaties op dat gebied over het jaar eindigend op 31 december 2023 in overeenstemming met GRI.

Op basis van rapportages en informatie van de verschillende afdelingen en partijen die deel uitmaken van ons risico- en controlesysteem, oordeelt de Algemene directie dat het risicobeheersing- en controlesysteem in het verslagjaar 2023 naar behoren werkte en:

  • een redelijke mate van zekerheid geeft dat de financiële verslaglegging geen onjuistheden van materieel belang bevat;

  • een beperkte mate van zekerheid geeft dat de niet-financiële informatie geen onjuistheden of onvolledigheden van materieel belang bevat.

Verder is onze jaarrekening opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Op basis van de huidige inzichten verwachten wij dat de belangrijkste risico’s in 2024 niet wezenlijk anders zullen zijn. Wij verwachten vooralsnog dat de ingezette maatregelen samen met de focus op de strategische speerpunten toereikend zullen zijn.