Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Investeringen

Ook in 2020 investeerden we in de ontwikkeling en onderhoud van terreinen, openbare infrastructuur en in klantspecifieke infrastructuur.

Het Havenbedrijf Rotterdam laat zich voor het managen van assets certificeren volgens ISO 55001. Dit internationale certificaat voor assetmanagement vereist dat elk jaar een externe verificatie van de bedrijfsvoering plaatsvindt. In 2020 ontvingen we op basis van externe audits opnieuw het certificaat ISO 55001.

Investeringsprojecten 2020 Havenbedrijf Rotterdam

Drie grote projecten in de schijnwerper

Het Theemswegtracé, de Container Exchange Route en de kademuur in de Amaliahaven zijn drie grote projecten in de haven waar we aan werken. Wat is de stand van zaken?

Container Exchange Route

Rotterdam heeft vijf deepsea-containerterminals en beschikt over het grootste containercluster van Europa. Eén van de speerpunten in onze strategie is dat we een slimme partner in de logistieke keten willen zijn. Daarom moet de logistiek op de terminals en tussen de containerfaciliteiten in de haven zo efficiënt mogelijk verlopen. De Container Exchange Route (CER) speelt hierin een belangrijke rol. Dit geavanceerde containeruitwisselingssysteem is gebaseerd op een speciale infrastructuur en ICT-systemen die verschillende containerfaciliteiten van de haven met elkaar verbinden. Doel van dit project is om de uitwisselkosten tussen de verschillende bedrijven te reduceren en de verbindingen met het Europese achterland verder te verbeteren. In 2020 vorderde het project gestaag. De afgelopen maanden zijn de dekken van de viaducten afgerond. Tevens zijn de grondkerende constructies voltooid en een groot deel van de randelementen is aangebracht. De verwachting is dat de CER eind 2022 gereed is. 

Theemswegtracé

Het Theemswegtracé vergroot de bereikbaarheid per spoor voor de bedrijven richting het westelijke deel van de haven. Het tracé past in ons beleid om de achterlandverbindingen te verduurzamen en het spoor-, weg- en scheepvaartverkeer efficiënter te maken. De aanleg van dit nieuwe stuk spoor bij Rozenburg is inmiddels duidelijk zichtbaar in het landschap. In het voorjaar verhuisden twee stalen boogbruggen van hun voorbouwlocatie naar hun definitieve plekken in het tracé, één over de Rozenburgsesluis en één over de Thomassentunnel. In 2021 volgen de rails en bovenleidingen. Eind 2021 wordt het nieuwe tracé in gebruik genomen.

Kademuur Amaliahaven

We gaan ruim twee kilometer kademuur bouwen voor RWG en APMT in de Amaliahaven op Maasvlakte 2. Met de nieuwe kade faciliteren we de bestaande uitbreidingsplannen van genoemde containerterminals. Een kwart van de lengte is nog optioneel en hangt af van de ontwikkelingen in de commerciële plannen van beide bedrijven. De bouw van de kademuur moet volgend jaar starten en in 2024 gereed zijn. De Europese aanbesteding van deze opdracht vond plaats in 2020.

De NYK Wren (16,1 meter diepgang) aan de kade van ECT Delta terminal in de verdiepte Amazonehaven

Integraal Asset Management

Bij asset management komen twee speerpunten uit de strategie samen. Vanuit een ondernemende organisatie werken we aan een (kosten)efficiënter gebruik van onze assets, waarmee we tegelijkertijd ook bijdragen aan de verduurzaming van het haven- en industriecomplex. Integraal Asset Management zorgt ervoor dat we onze eigen processen verder optimaliseren en de kansen benutten van de meest recente digitale mogelijkheden. We werken bijvoorbeeld aan een meer voorspelbare onderhoudsmethodiek door datagedreven te onderzoeken hoe we beter, slimmer en goedkoper kunnen werken.

Besparingen door Infra Innovation

Infra Innovation maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Binnen dit programma creëren we waarde met data, door theorie (bijvoorbeeld ontwerprichtlijnen voor constructies) te toetsen aan de praktijk. Een totaalpakket aan optimalisaties, besparingen en ontwerptools stelt ons in staat om de investeringskosten in de maritieme infrastructuur te reduceren. De resultaten laten zien dat we niet alleen besparen op de kosten, maar dat we ook door het minder en duurzamer toepassen van materialen de CO2-uitstoot met circa tien kiloton reduceren. De volgende projecten leidden in 2020 tot bijzondere nieuwe inzichten.

Optimaliseren onderhoudsbaggerwerk

Met behulp van een waterinjectiesysteem kunnen we de ligplaatsen efficiënter op diepte houden. Daarmee verhogen we de bezettingsgraad van de ligplaats en verminderen we de kosten voor het baggeren. Maak hier kennis met dit slimme baggersysteem.

DynaPro biedt waardevol inzicht

Via DynaPro weten we per vierkante meter hoe de bodem zich de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld. We weten bijvoorbeeld waar en hoeveel slib we hebben gebaggerd. Op basis van deze historische gegevens krijgen we een idee over toekomstige ontwikkelingen.

Met PlaTo optimaliseren we ons onderhoud

Met behulp van PlanningsTool (PlaTo) willen we vier werkprocessen aan elkaar koppelen (peilen, baggeren, inspecteren en ligplaatsbezetting) voor een optimale afstemming van het inzetten van materieel. Doel is om continu de meest actuele en historische planningen voor opdrachten van peilingen, baggeren en gerelateerde inspecties aan kades en glooiingen beschikbaar te hebben voor partners, klanten en onszelf. Op die manier ziet iedereen dezelfde informatie en voorkomen we onnodig verlies van tijd, kosten en uitstoot van CO2 bij langer wachten bij scheepsbezoek en overslag. We verwachten dat PlaTo in 2021 operationeel is. 

Voorspellingssysteem voor veilig afmeren

De grootte van schepen is de afgelopen jaren sterk toegenomen en we verwachten dat de groei verder zal doorzetten. Door de grote windoppervlakken is de druk op de afmeervoorzieningen (zoals trossen en bolders) groot. We ontwikkelen een systeem dat waarschuwt wanneer troskrachten de grenswaarden zullen overschrijden. Het systeem bestaat uit software die realtime troskrachtmetingen, weersomstandigheden en –verwachtingen combineert in een voorspellend computermodel. Hierdoor verhogen we de veiligheid door inzicht in gevolgen van een voorspelde storm. Klanten kunnen eventuele maatregelen nauwkeuriger plannen en daarmee hun kosten reduceren.

Paalproef Maasvlakte

Uit een proef in 2019 blijkt dat we het draagvermogen van funderingspalen kunnen optimaliseren, waardoor we minder palen nodig hebben voor projecten. Omdat we de bouw van twee kilometer zeekade op Maasvlakte 2 (MV2) plannen, herhalen we eenzelfde proef, maar dan op nog grotere schaal. We testen twaalf palen om het draagvermogen te bepalen (4 prefabbetonpalen, 4 vibropalen en 4 schroefinjectiepalen). De toegepaste proefbelasting is 2.400.000 kilo. De proefpalen zijn voorzien van reksensoren over de gehele lengte, waardoor we naast inzicht in draagvermogen ook zicht krijgen op de krachtsafdracht over de volledige lengte van de paal. We verwachten een reductie in het aantal funderingspalen, waarmee we kosten besparen en CO2-uitstoot reduceren. De resultaten gebruiken we ook voor toekomstige projecten op de Maasvlakte (additioneel circa 9 kilometer kade).

In het project Amaliahaven reduceren we het aantal fundatiepalen met 20-30%
Deel deze pagina: