Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

1. Materiële vaste activa

De grootste investeringen in 2020 zijn de aanleg van het Theemswegtracé, de Container Exchange Route en Maasvlakte Plaza II.

2. Financiële vaste activa

Van de boekwaarde van de deelnemingen heeft –6.8 miljoen euro betrekking op groepsmaatschappijen en 155,3 miljoen euro op overige deelnemingen welke via tussenhoudstermaatschappijen worden gehouden.

3. Vorderingen

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een rekening-courantverhouding met deelneming Mainport Holding Rotterdam N.V. De van toepassing zijnde rente bedraagt de op 01-01-2020 geldende 12 maands Euribor tarief plus een opslag van 1%.

4. Liquide middelen

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking. Het deposito heeft een looptijd tot en met 22 maart 2021. De mutaties in de liquide middelen zijn opgenomen in het kasstroomoverzicht.

5. Eigen vermogen

Mutatieoverzicht eigen vermogen

6. Voorzieningen

De voorziening personeelsregelingen heeft betrekking op verplichtingen aan (voormalig) personeel in het kader van vervroegde uittreding, toekomstige bijdragen in ziektekostenpremies na pensionering en jubileumuitkeringen.

7. Langlopende schulden

De rentevergoeding over de schulden aan kredietinstellingen is gebaseerd op het 3-maands euribortarief + gemiddelde opslag van 37,9 basispunt.

8. Kortlopende schulden

De overlopende passiva bestaan voornamelijk uit nog te betalen bedragen waaronder nog te betalen kortingen zeehavengeld van 26,3 miljoen euro. Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

9. Niet in de balans opgenomen regelingen

Het Havenbedrijf Rotterdam is voorwaardelijke regelingen en meerjarige financiële rechten en verplichtingen aangegaan met gemeenten, deelnemingen en externe partijen.

10. Financiële instrumenten en risicobeheersing

Deze toelichting verschaft informatie ten behoeve van het inschatten van de omvang van risico’s die verbonden zijn aan de financiële positie.

Deel deze pagina: