Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

1. Materiële vaste activa

 

Terreinen en infraplus

Openbare infra, havenbekkens en vaarwegen

Kademuren, steenglooiingen, steigers en overige afmeer-
voorzieningen

Materiële
vaste activa in aanbouw

Vaste bedrijfs- middelen en overige activa

Totaal

       

Aanschafwaarde

1.618.768

1.230.867

1.883.675

206.410

765.533

5.705.253

Cumulatieve afschrijvingen

-316.744

-485.003

-606.366

-

-369.688

-1.777.801

       

Boekwaarde 31 december 2019

1.302.024

745.864

1.277.309

206.410

395.845

3.927.452

       

Bruto-investeringen

-

-

-

257.490

-

257.490

Technische adviezen*

-

-

-

1.096

-

1.096

Desinvesteringen (aanschafwaarde)

-

-

-

-

-5.522

-5.522

Desinvesteringen (cum. afschrijvingen)

-

-

-

-

5.141

5.141

Subsidies

-

-

-

-10.894

-

-10.894

(Rijks)bijdragen

-

-

-

-2.319

-

-2.319

Afschrijvingen/ bijzondere waardeverminderingen

-23.003

-39.879

-50.442

-399

-47.705

-161.428

Ingebruikname

4.097

28.893

44.114

-137.846

60.742

-

Mutaties 2020

-18.906

-10.986

-6.328

107.128

12.656

83.564

       

Boekwaarde 31 december 2020

1.283.118

734.878

1.270.981

313.538

408.501

4.011.016

       

Aanschafwaarde

1.622.865

1.259.760

1.927.789

313.538

820.753

5.944.705

Cumulatieve afschrijvingen

-339.747

-524.882

-656.808

-

-412.252

-1.933.689

       

Boekwaarde 31 december 2020

1.283.118

734.878

1.270.981

313.538

408.501

4.011.016

       

Afschrijvingsperioden in jaren

0 tot 30

25 tot 50

25 tot 75

n.v.t.

5 tot 50

 
 

jaar

jaar

jaar

 

jaar

 

(Bedragen x € 1.000)

*Vanaf boekjaar 2020 zijn de technische adviezen gerubriceerd onder de materiële vaste activa in aanbouw. Naar aanleiding hiervan zijn de vergelijkende cijfers aangepast, de materiële vaste activa in aanbouw is per 31 december 2019 12,4 miljoen euro hoger ten opzichte van de jaarrekening 2019.

De grootste investeringen in 2020 zijn de aanleg van het Theemswegtracé, de Container Exchange Route en Maasvlakte Plaza II.

In het boekjaar is op materiële vaste activa in aanbouw een bedrag van 3,4 miljoen euro aan bouwrente geactiveerd (2019: 3,7 miljoen euro) en 13,6 miljoen euro aan personeelslasten (2019: 12,0 miljoen euro).

De (Rijks)bijdragen en subsidies van in totaal 13,2 miljoen euro heeft voor 8,1 miljoen euro betrekking op het geïnvesteerde bedrag inzake het Theemswegtracé en 1,2 miljoen euro voor kruisingen Dardanellenstraat.

In de post materiële vaste activa in aanbouw is 0,4 miljoen euro opgenomen aan bijzondere waardeverminderingen. Dit heeft betrekking op projecten die vroegtijdig zijn gestopt.

De boekwaarde van immateriële vaste activa is op 31-12-2020 72,6 miljoen euro (31-12-2019: 73,8 miljoen euro). De immateriële vaste activa zijn onderdeel van de vaste bedrijfsmiddelen en overige activa en betreffen voornamelijk IT- en systeeminvesteringen. In de afschrijvingen heeft 17,1 miljoen euro (2019: 12,2 miljoen euro) betrekking op immateriële vaste activa, in de categorie ingebruikname 11,3 miljoen euro (2019: 41,3 miljoen euro) en binnen de categorie materiële vaste activa in aanbouw 23,5 miljoen euro (31-12-2019: 18,5 miljoen euro). Gezien de beperkte omvang worden immateriële vaste activa niet apart gepresenteerd in de jaarrekening maar als onderdeel van materiële vaste activa.

Bij de oprichting is het economisch eigendom van de haventerreinen in het Havenbedrijf Rotterdam ingebracht. Het juridisch eigendom van deze terreinen berust bij de gemeente Rotterdam.

Deel deze pagina: