Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

9. Niet in de balans opgenomen regelingen

Het Havenbedrijf Rotterdam is voorwaardelijke regelingen en meerjarige financiële rechten en verplichtingen aangegaan met gemeenten, deelnemingen en externe partijen. Deze regelingen en verplichtingen hebben voornamelijk betrekking op de ontwikkeling en het onderhoud van het Haven Industrie Complex Rotterdam, de zeehaven Dordrecht en de interne bedrijfsvoering.

De belangrijkste niet in de balans opgenomen regelingen zijn:

Investeringen

 

Schatting financieel effect en looptijd

 
 

Oorspronkelijke verplichting

Resterende verplichting

2021

Looptijd > 2021

Einddatum

Recht/ verplichting

Openstaande verplichtingen marktpartijen

PM

90,5

PM

PM

NVT

Verplichting

Aanleg Theemswegtracé (investeringsdeel HbR)

122,0

33,4

PM

PM

2021

Verplichting

Aanleg Container Exchange Route (CER)

175,5

91,3

25,5

65,8

2022

Verplichting

(Bedragen x € 1 miljoen)

Goede bereikbaarheid en een goede verbinding met het achterland zijn van groot belang voor de haven van Rotterdam. Om die reden investeert het Havenbedrijf Rotterdam in het Theemswegtracé. Het Rijk en de Europese Unie verstrekken een bijdrage die een deel van de investeringssom dekt. Het Havenbedrijf Rotterdam coördineert en realiseert het project in samenwerking met ProRail. Het verwachte aandeel van het Havenbedrijf Rotterdam in de totale investering is circa 122,0 miljoen euro.

Daarnaast realiseert het Havenbedrijf Rotterdam de Container Exchange Route. De CER verbindt de containerbedrijven op de Maasvlakte met elkaar en maakt het mogelijk om de uitwisselkosten voor containers te minimaliseren. Dit leidt tot een verbetering van het achterland- en transshipment product en versterkt de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam als container hub. De verwachte totale bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam hieraan is circa 175,5 miljoen euro.

Gemeente Rotterdam

 

Schatting financieel effect en looptijd

 
 

Oorspronkelijke verplichting

Resterende verplichting

2021

Looptijd > 2021

Einddatum

Recht/ verplichting

Programma Rotterdam Makers District / M4H

3,5

1,5

0,4

1,1

2024

Verplichting

(Bedragen x € 1 miljoen)

Ten tijde van de verzelfstandiging van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam tot het Havenbedrijf Rotterdam N.V. is met de gemeente Rotterdam overeengekomen dat het Havenbedrijf Rotterdam bijdraagt in de uitvoering van de leefbaarheidsprojecten in het Bestaand Rotterdams Gebied (BRG). In dit kader is met de gemeente Rotterdam overeengekomen dat het Havenbedrijf Rotterdam een bijdrage levert aan Programmabureau Rotterdam Makers District / M4H (Merwe Vierhavens), voor de verdere ontwikkeling van het Rotterdam Makers District / M4H.

Zeehaven Dordrecht

 

Schatting financieel effect en looptijd

 
 

Oorspronkelijke verplichting

Resterende verplichting

2021

Looptijd > 2021

Einddatum

Recht/ verplichting

Gemeente Dordrecht (jaarlijkse canon voor zeehaven Dordrecht)

36,3

16,1

2,3

13,8

2027

Verplichting

Investeringen Zeehavengebied Dordrecht

15,0

8,3

PM

PM

2027

Verplichting

(Bedragen x € 1 miljoen)

Met de gemeente Dordrecht is een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat het Havenbedrijf Rotterdam tot en met 2027 het beheer, de exploitatie en de ontwikkeling van het zeehavengebied Dordrecht voor zijn rekening neemt. Voor het verkrijgen van de hoofderfpacht betaalt het Havenbedrijf Rotterdam een initiële jaarlijkse vergoeding van 1,8 miljoen euro. Door toeslagen en indexatie loopt de jaarlijkse vergoeding op tot circa 2,3 miljoen euro in 2021.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft ten behoeve van de invulling van het Zeehavengebied Dordrecht reeds 6,7 miljoen euro geïnvesteerd in haven gerelateerde projecten.

Deelnemingen

 

Schatting financieel effect en looptijd

 
 

Oorspronkelijke verplichting

Resterende verplichting

2021

Looptijd > 2021

Einddatum

Recht/ verplichting

Rotterdam Port Fund

10,0

3,0

PM

PM

NVT

Verplichting

Portbase (financiële vergoeding)

21,9

21,9

7,2

14,7

2023

Verplichting

(Bedragen x € 1 miljoen)

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft zich gecommitteerd voor 10,0 miljoen euro om deel te nemen in investeringsfonds Rotterdam Port Fund (RPF). RPF is gericht op het verstrekken van kapitaal aan innovatieve ondernemingen om mede de transitie van de haveneconomie te stimuleren. Het totale geïnvesteerde vermogen is momenteel 7,0 miljoen euro.

Portbase ontwikkelt het Port Community System (PCS). In dit systeem wisselen bedrijven, organisaties en overheden logistieke gegevens uit, wat bijdraagt aan het doel om een slimme, digitale haven te zijn. De financiële vergoeding voor 2021 bedraagt 7,2 miljoen euro (2020: 7,0 miljoen euro).

Bijdragen aan overige partijen

 

Schatting financieel effect en looptijd

 
 

Oorspronkelijke verplichting

Resterende verplichting

2021

Looptijd > 2021

Einddatum

Recht/ verplichting

Investering Energietransitie

8,0

8,0

PM

PM

2023

Verplichting

Sociaal Dialoog

21,0

0,5

0,5

-

2021

Verplichting

Smartport (Samenwerking universiteiten en kennisinstellingen)

9,8

2,0

1,0

1,0

2022

Verplichting

Sponsoring, subsidies, hospitality en donaties

PM

4,2

2,2

2,0

NVT

Verplichting

Garantie bevaarbaarheid Slijkgat

PM

PM

PM

PM

NVT

Verplichting

Stimuleringsregeling Klimaatvriendelijke Zeevaart

5,0

4,9

PM

PM

2022

Verplichting

(Bedragen x € 1 miljoen)

In het kader van de energietransitie heeft het Havenbedrijf Rotterdam toegezegd een bijdrage te willen leveren van in totaal 8,0 miljoen euro aan ontwikkelingsprojecten die ten doel hebben om de energietransitie te bevorderen en te bespoedigen.

In 2016 is het Werkzekerheidsakkoord Containersector Rotterdam gesloten tussen de containerterminals, de verhurende bedrijven in de containersector, de vakbonden en het Havenbedrijf Rotterdam. De bedrijven en het Havenbedrijf Rotterdam hebben onderling afspraken gemaakt over de financiering. In 2020 is het belangrijkste onderdeel, namelijk de werkgelegenheidsgarantie komen te vervallen.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft aan de gemeente Goedereede de toezegging gedaan dat het Slijkgat, de vaargeul die de haven van Stellendam verbindt met de open zee, op 5,5 meter diepte wordt gehouden.

Het Havenbedrijf Rotterdam stelt via de Stimuleringsregeling Klimaatvriendelijke Zeevaart voor een periode tot 2022 maximaal 5,0 euro miljoen beschikbaar voor projecten in het Rotterdamse havengebied waarbij nieuwe klimaatvriendelijke brandstoffen worden toegepast in de zeevaart.

Overige voorwaardelijke regelingen en meerjarige financiële rechten en verplichtingen

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft twee garanties verstrekt aan samenwerkingsverbanden. De hoogte van de garantie is afhankelijk van het zich voordoen van een toekomstige onzekerheid. De maximale waarde van de garantiestelling bedraagt 0,7 miljoen euro.

In een aantal huur- of erfpachtcontracten is het Havenbedrijf Rotterdam omzet- of ladinggaranties overeengekomen voor een vooraf vastgestelde periode als onderdeel van door het Havenbedrijf Rotterdam gedane investeringen.

Met leveranciers zijn langlopende verplichtingen aangegaan met betrekking tot het onderhoud van het havengebied, infrastructuur en de interne bedrijfsvoering. Dit betreffen meerjarige contracten voor onder andere huur van kantoorpanden, lease van voertuigen, IT-diensten, baggerwerkzaamheden, onderhoud verkeersbegeleidingssysteem, de levering van water aan binnenvaart, opleiding van personeel en digitalisering van de Rotterdamse haven. Voor 2021 bedraagt deze verplichting circa 32,2 miljoen euro. De totale verplichting voor een periode langer dan een jaar bedraagt circa 71,7 miljoen euro.

Met leveranciers zijn eveneens een aantal voorwaardelijke verplichtingen aangegaan in de vorm van raamovereenkomsten voor onder andere het beheer en onderhoud van het havengebied.

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met de volgende deelnemingen:

 • Mainport Holding Rotterdam N.V.

 • Cruise Port Rotterdam B.V.

 • Portshuttle Rotterdam B.V.

 • Blockchain Fieldlab B.V.

 • Nextlogic B.V.

 • PortXchange Products B.V.

 • Mainport Foreign Investments B.V.

 • Port of Pecém Participations B.V.

 • MHR Commanditaire Vennoot B.V.

 • MHR Silent Partner B.V.

 • The Green Near Future 4 B.V.

 • HbR CCS B.V.

Het Havenbedrijf Rotterdam is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. De verschuldigde vennootschapsbelasting wordt via het Havenbedrijf Rotterdam N.V. afgedragen.

Deel deze pagina: