Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

11. Som der bedrijfsopbrengsten

De inkomsten uit zeehavengeld zijn ten opzichte van 2019 gedaald door een afname in de overslag van circa 6,9%. Deze daling wordt gedempt door een stijging in de tarieven en een afname van de verstrekte kortingen.

12. Lonen, salarissen en sociale lasten

Personeelskosten van functies die voornamelijk aan investeringsprojecten werken worden geactiveerd op basis van direct toerekenbare uren, noodzakelijk voor de vervaardiging van een actief.

13. Overige bedrijfslasten

In de post exploitatielasten zijn de reguliere lasten ten behoeve van scheepvaartbegeleiding, ontwikkeling, beheer en onderhoud van haveninfrastructuur, beheer van informatiesystemen, informatie- en communicatietechnologie, acquisitie- en

14. Overige toelichtingen op de winst-en-verliesrekening

Gedurende het boekjaar is 2,0 miljoen euro (2019: 2,9 miljoen euro) aan leasebetalingen in de winst-en-verliesrekening verantwoord met betrekking tot operationele leasing van voertuigen.

15. Financiële baten en lasten

De daling van de rentebaten langlopende vorderingen is het gevolg van de aflossing van de verstrekte lening voor de verwerving van de aandelen in de haven van Pecém in Brazilië.

16. Belastingen

De belastingen in de winst-en-verlies rekening over 2020 (79,1 miljoen euro) bestaan uit latente belastingen (109,6 miljoen euro) en acute belastingen (-30,4 miljoen euro).

17. Resultaat deelnemingen

Het resultaat deelnemingen voor 2020 bedraagt 1,8 miljoen euro (2019: 2,7 miljoen euro). Het resultaat deelnemingen bestaat uit het aandeel van het Havenbedrijf Rotterdam in het resultaat van haar deelnemingen.

18. Werknemers

Het gemiddelde aantal werknemers per jaar en het aantal werknemers per jaareinde in dienst van het Havenbedrijf Rotterdam zijn in onderstaand overzicht gespecificeerd.

19. Bezoldiging commissarissen en bestuurders

Het RvC-voorzitterschap wordt vanaf 1 januari 2018 bekleed door mevrouw Maes.

20. Transacties met verbonden partijen

Alle deelnemingen, zoals opgenomen in het overzicht Deelnemingen, alsmede bestuurders, commissarissen en aandeelhouders (de gemeente Rotterdam en het Rijk) worden aangemerkt als verbonden partij.

Toon meer resultaten
Deel deze pagina: