Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

16. Belastingen

De belastingen in de winst-en-verlies rekening over 2020 (79,1 miljoen euro) bestaan uit latente belastingen (109,6 miljoen euro) en acute belastingen (-30,4 miljoen euro). Op basis van tariefswijzigingen uit het belastingplan 2021, dat op 11 december 2020 is geformaliseerd, is de latentie in 2020 aangepast met 144,6 miljoen euro. De jaarlijkse vrijval van de latente belastingvordering bedraagt voor 2020 -31,9 miljoen euro. De correcties van de herziene aangifte 2019 en 2020 bedragen -3,1 miljoen euro. Per saldo resteert een latente belastingbate in 2020 van 109,6 miljoen euro.

De acute belastingen betreft de acute vennootschapsbelasting over 2020 (-35,1 miljoen euro). Voor de acute belastinglast over 2020 is een vennootschapsbelastingtarief van 25% toegepast. En de correcties van de herziene aangifte 2018 en 2019 bedragen 4,7 miljoen euro.

 

2020

Latente belastingen

   

Vrijval belastinglatentie 2020

  

-31.938

Correctie latente belastingvordering immateriele vaste activa

  

-3.055

Impact tariefswijziging latente belastingvordering

  

144.556

   

109.563

Acute belastingen

   

Schatting acute vennootschapsbelasting 2020

  

-35.130

Acute vennootschapsbelasting 2018

  

5.520

Acute vennootschapsbelasting 2019

  

-806

   

-30.416

    

TOTAAL

79.147

(Bedragen x € 1.000)

   

De acute belastinglast van 2020 is als volgt opgebouwd:

 

Grondslag acute belasting

  

140.587

Vennootschapsbelasting

  

25%

Subtotaal

  

35.147

Tarief correctie

  

-17

TOTAAL

35.130

(Bedragen x € 1.000)

   

De effectieve belastingdruk betreft de belastingen (acute en latente belastingen) gedeeld door het resultaat voor belastingen van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Dit resulteert in een effectieve belastingdruk van -30,1%.

 

Resultaat van de fiscale eenheid VPB voor belastingen

  

262.886

Belastingen

  

-79.147

Effectieve belastingdruk

-30,1%

(Bedragen x € 1.000)

   

Het verschil tussen het vennootschapsbelastingtarief van 25% en de effectieve belastingdruk van -30,1% wordt als volgt verklaard:

 

2020

%

Resultaat van de fiscale eenheid VPB voor belastingen

262.886

-

Te verwachte belastingen o.b.v. commercieel resultaat

65.722

25,0%

    

Mutaties

   

Investeringsaftrek

 

0

0,0%

Niet of beperkt aftrekbare kosten

 

97

0,0%

True-up voorgaande jaren

 

-392

-0,1%

Impact tariefswijziging latente belastingvordering

 

-144.556

-55,0%

Tarief correctie

 

-17

0,0%

TOTAAL

-79.147

-30,1%

(Bedragen x € 1.000)

 
Deel deze pagina: