Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

KPI’s en kerncijfers 

Overzicht kritieke prestatie-indicatoren 

Een KPI is materieel voor het rapportagejaar indien deze inzicht geeft in de mate van realisatie van de strategische doelstellingen, ze van toepassing is op een materieel thema en er daadwerkelijk op is gestuurd door het management. In de beoordeling door de externe accountant hebben de kritieke prestatie-indicatoren extra focus gehad. Voor de thema’s energietransitie, gebalanceerd en duurzaam portfolio en digitalisering stelden wij nieuwe indicatoren op.  

KPI’s 

Toelichting bij de KPI’s 


Energietransitie

Reductie CO2-uitstoot HIC

Als indicator voor duurzaam ondernemen in de haven monitoren we de CO2-uitstoot in het haven- en industriecomplex (HIC) van Rotterdam. We meten de jaarlijkse CO2-uitstoot (ten opzichte van 1990) van de scope 1 van het HIC (inclusief Dordrecht en exclusief Moerdijk). Deze vergelijken we met de doelstelling voor CO2-uitstoot (scope 1) van het actuele jaar. 

Voor de indeling naar scope 1, 2 en 3 maken we gebruik van de definities van de internationale standaard Greenhouse Gas Protocol (GHP):

  • Scope 1: directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie. Het betreft dan de uitstoot door eigen gebouw-, vervoer- en productiegerelateerde activiteiten.

  • Scope 2: deze omvat de indirecte uitstoot van CO2 door opwekking van zelf gekochte en verbruikte elektriciteit of warmte. De organisatie gebruikt deze energie intern, maar wekt deze niet intern op.

  • Scope 3: indirecte uitstoot van CO2 door bedrijfsactiviteiten van een andere organisatie. Het betreft dan uitstoot door bronnen die niet in het bezit zijn van de eigen organisatie en waar ze ook geen directe invloed op kan uitoefenen.

We maken gebruik van de volgende externe databronnen voor de actuele uitstoot cijfers:

Deze KPI wordt jaarlijks gerapporteerd en het cijfer loopt een jaar achter. We meten deze KPI in Mton met één cijfer achter de komma.

Veiligheid haven en het Havenbedrijf Rotterdam

Aantal major incidents nautisch

Een major incident is een significant scheepsongeval waarbij er:

  • Eén of meer betrokken schepen verloren zijn gegaan, afgezien van zeer kleine vaartuigen, zoals sloepen of jachten voor zover de schade beperkt blijft tot materiële schade en/of;

  • Eén of meer dodelijke slachtoffers zijn gevallen en/of;

  • Sprake is van grote financiële schade (schade minimaal één miljoen euro) en/of;

  • Ernstige schade aan het milieu is ontstaan, waaronder we langdurige schade aan het ecosysteem en/of directe ernstige schade voor de volksgezondheid verstaan, vervuiling die niet met eigen middelen is op te ruimen, mede afgemeten aan (inter)nationale media aandacht en opschaling tot regionaal of landelijk niveau en/of;

  • Sprake is van een algehele stremming van de haven langer dan 24 uur of een stremming van essentiële delen van de haven (over land en/of water) voor langer dan 48 uur en/of;

  • Sprake is van langdurige negatieve imagoschade.

Voorvallen (waaronder morsingen en scheepsongevallen) worden geconstateerd door de verkeersbegeleiding op vaartuigen. Deze worden geregistreerd in HaMIS en gekoppeld aan de scheepsinformatie (identificatie, positie, lading). Op basis van de registratie van de gevolgen bepaalt het systeem de classificatie van het incident.

Deze KPI meten we per kwartaal. Het gerapporteerde cijfer heeft betrekking op het gehele jaar.

Nautische Safety Index (NSI)

De NSI is een indicator die de veiligheid in de Rotterdamse haven uitdrukt in een cijfer. Hierbij worden de significante scheepsongevallen en daadwerkelijke aanvaringen afgezet tegen het aantal scheepsbezoeken. Een nautisch ongeval wordt beschouwd als significant indien één of meer van de volgende factoren voorkomen: dodelijke of zwaargewonde slachtoffers, grote vaarweg-, scheeps-, lading- of milieuschade of als er een volledige stremming is geweest van één uur of meer. Deze doelstelling wordt per kwartaal gerapporteerd. Elk ongeval wordt geclassificeerd naar ernst. De definities die worden gevolgd, stammen uit de ‘Code for the investigation of Marine Casualties and Incidents IMO RESOLUTION A.849(20) aangenomen op 27 November 1997’.

Iedere maand berekenen we een score over de ongevallen en voorvallen van de laatste twaalf maanden. Dit om mogelijke seizoensinvloeden te elimineren. De categorisering van de ongevallen wordt getoetst door een commissie met hierin ook twee externe adviseurs.

Geen incidenten op vitale systemen

Cyberaanvallen die leiden tot uitval van onze kritische systemen. Cybersecurity is een randvoorwaarde voor het goed functioneren van de nautische en logistieke processen en de verdere digitalisering van de haven. Alle security incidenten worden gelogd.

Een groot incident wordt direct gerapporteerd, andere incidenten worden eenmalig gerapporteerd. Deze doelstelling wordt één keer per jaar gerapporteerd aan de Raad van Commissarissen.

Toekomstbestendige organisatie

% Betrokken en bevlogen medewerkers

Bevlogen medewerkers hebben hart voor het werk dat ze doen (het 'I love my job' effect). Het werk levert ze energie op en ze dragen graag bij in en door hun werk. Zij zetten zich in om hun werk en zichzelf te verbeteren. Betrokken medewerkers hebben hart voor de organisatie (het 'I love my company' effect). Ze vinden zichzelf bij de organisatie en de organisatiedoelen passen en dragen graag bij om de organisatie te verbeteren. Medewerkers die op beide indicatoren boven een 4 scoren (uit 5) worden meegenomen in de indicator.

Het medewerkersonderzoek vindt twee keer per jaar verplicht plaats en nog eens twee keer per jaar vrijwillig. De meting die we rapporteren in ons jaarverslag is het laatstgehouden medewerkersonderzoek van september 2020.

Efficiënte scheepvaartafwikkeling

Safety and Environmental Index (SEI)

De Safety and Environmental Index meet de mate van naleving van de (zee)scheepvaartregels op het gebied van veiligheid en milieu. Dat gebeurt op basis van de bevindingen tijdens inspecties aan boord van schepen en de systematische controle van de mate waarin rederijen en agenturen hun wettelijke administratieve meldplichten naleven. De meetgebieden waaruit de SEI is opgebouwd, zijn transportveiligheid, haven-milieuveiligheid, maritieme milieuveiligheid en het kwaliteitsniveau van meldingen gevaarlijke stoffen. Tijdens de inspecties worden, aan de hand van wet en regelgeving, operationele instructies en inspectors judgement bijzonderheden vastgelegd bij het betreffende schip in HaMIS op een inspectiechecklist. Met deze ruwe inspectiedata, inclusief herinspecties, wordt vervolgens de SEI berekend.

Deze doelstelling wordt per kwartaal gerapporteerd. Het gerapporteerde cijfer is over het gehele jaar.

Achterlandnetwerken en bereikbaarheid

Aantal bestemmingen waarop spoordiensten vanuit Rotterdam worden aangeboden

Het aantal terminals in het achterland waarop spoordiensten werden aangeboden die zijn gepubliceerd in Navigate. Navigate is het portaal waarmee het Havenbedrijf Rotterdam klanten informeert over onder andere het aantal beschikbare verbindingen. Deze applicatie wordt gevoed door data die wordt aangeleverd door Ecorys.

De gerapporteerde stand is de stand per jaareinde.

Reistijdverschil tussen Rotterdam en Antwerpen van en naar Noord-Brabant (Tilburg)

De KPI bereikbaarheid is gedefinieerd als een acceptabel reistijdtijdverschil tussen de haven van Antwerpen en de haven van Rotterdam van en naar Tilburg over de weg voor gemotoriseerd verkeer. De norm voor reistijd is in een kwartaal gehaald als gedurende de werkdag van een vervoerder (5:00 tot 19:00) op werkdagen (excl. feestdagen) het gemiddelde reistijdverschil 25 minuten of minder is. De meetlocaties aan de havenzijde zijn gesitueerd nabij de belangrijkste containerterminals in de haven van Antwerpen (Sint Antoniusweg) en Rotterdam (Coloradoweg). De meetlocatie in Noord-Brabant is gesitueerd in de hotspot van logistics en warehousing in Tilburg (Gesworenhoekseweg). 

De reistijden worden gemeten met behulp van floating car data van Google. Gebruikers van Android telefoons op de routes van Rotterdam en Antwerpen naar Tilburg leveren continue reistijddata, welke door Google verwerkt wordt tot een totale reistijd voor een route. De reistijden van en naar Tilburg worden elke 5 minuten voor de routes vanuit Rotterdam en Tilburg opgevraagd bij Google. Deze reistijden worden gemiddeld per route.

Het voordeel van het gebruik van de floating car data van Google is dat het een gelijkwaardige wijze van meten is voor de routes Rotterdam-Tilburg en Antwerpen-Tilburg.

We meten deze KPI sinds oktober dit jaar en het cijfer wat we presenteren betreft niet het volledige jaar 2020. 

Digitalisering

PortXchange: aandeel deepsea containers dat via PortXchange haven in en uit gaat o.b.v. port calls en aangesloten partijen

Als indicator voor het vergroten van efficiency en toename van lading en stijging van marge/TEU meten we het aandeel van deepsea containers dat via PortXchange haven in en uitgaat op basis van port calls en aangesloten partijen. De data over het volume komt uit PortXchange/HaMIS/Portbase, rederijen (aantal rederijen met PortXchange contract vs. totaal aantal rederijen).

Het dekkingsgraad percentage meten we als volgt: % dekkingsgraad (volume)= het aantal deepsea container portcalls via PortXchange gedeeld door het totaal het aantal deepsea container portcalls. De meting op basis van recent gebruik. Dekkingsgraad percentage marktpartijen is op basis van de aangesloten partijen.

We koppelen contract/account aan het gebruik (laatste keer ingelogd) en tellen alleen recent gebruik mee.

We meten deze KPI per kwartaal en het gerapporteerde cijfer is het jaarcijfer.

Gebalanceerd en duurzaam portfolio

Voldoende ruimte voor investeringen in € miljoen EBITDA 

EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization en zijn inkomsten voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen.

Deze indicator geeft aan of we 'voldoende ruimte hebben voor investeringen om onze visie te realiseren en om aan onze verplichtingen te voldoen'.

We meten deze KPI per kwartaal, maar het gerapporteerde cijfer is het jaareinde cijfer.

Kwaliteit haveninfrastructuur

We meten onze kwaliteit haveninfrastructuur aan de hand van 5 sub-KPI's en hebben allemaal hetzelfde gewicht:

ISO-certificering

Het Asset Management proces van het Havenbedrijf Rotterdam is gecertificeerd volgens ISO 55001. We willen continu verbeteren. Dit wordt onder ander gestimuleerd door continu het proces te blijven auditen, zowel intern als extern. Elk jaar laten we ons proces auditen door DNV-GL. Tijdens deze externe audit van DNV-GL afwijkingen constateren t.o.v. de ISO-norm elementen. Deze afwijkingen worden gecategoriseerd in drie categorieën: major non-conformity, minor non-conformity en bevinding. Met een bevinding hoeft de organisatie niet iets te doen, met een non-conformity moet de organisatie wel iets doen. Wanneer niet effectief op snel genoeg gehandeld wordt bij het constateren van een major non-conformity kan het certificaat ingetrokken worden. Het Havenbedrijf Rotterdam hanteert intern als norm bij de jaarlijkse externe audit: maximaal 2 minor non-conformities en 0 major non-conformities.

De uitkomst presenteren we middels een cijfer en die berekenen we als volgt:

Minor

Major

Effect KPI

Toelichting

0 minors

0 majors

10

Elke minor, 1 punt aftrek

1 minor

0 majors

9

 

2 minors

0 majors

8

 

3 minors

0 majors

7

 

4 minors

0 majors

6

 

5 minors

0 majors

5

 

0 minors

1 major

7

Elke major, 3 punten aftrek

0 minors

2 majors

4

 

2 minors

1 major

5

 
% Wateroppervlakte op Nautisch Gegarandeerde Diepgang (NGD)

Het baggeren van havenbekkens is belangrijk voor de bereikbaarheid van bedrijven door schepen. Dit wordt dan ook op dagelijkse basis gemonitord en op diepte gehouden.

De KPI wordt gemeten als de oppervlakte beheerd areaal waterbodem voldoet aan de overeengekomen van Nautisch Gegarandeerde Diepte (NGD). Dit wordt gemeten via een automatisch script wat deze gegevens uit de database met diepte-informatie en de laag NGD-vakken in PortMaps haalt. De data wordt ingewonnen door te peilen en dit gebeurt door de meetvaartuigen van Constructions & Dredging. Rapportage gebeurt door middel van een SAS-Dashboard. De data wordt conform een landelijke norm en eigen kwaliteitssysteem ingewonnen en gevalideerd. Data Management is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zowel inwinning, validatie als het beheer van de database. De juistheid van de NGD’s is onze verantwoordelijkheid (AM-Constructions & Dredging), en dat proces is vastgelegd in onze eigen Asset Management Systeem.

Score NGD

Effect KPI

Toelichting

>= 92%

10

Elke procent, 1 punt aftrek

>= 91% tot 92%

9

 

>= 90% tot 91%

8

 

>= 89% tot 90%

7

 

>= 88% tot 89%

6

 

>= 87% tot 88%

5

 

>= 86% tot 87%

4

 

>= 85% tot 86%

3

 

>= 84% tot 85%

2

 

>= 83% tot 84%

1

 
Bereikbaarheid in het HIC: Maximaal tweemaal de 'free flow' op de 7 gemeten haven wegtrajecten in het HIC 

In de haven monitoren we de doorstroom van het verkeer op zeven belangrijke wegtrajecten. De gemiddelde tijd dat een voertuig erover doet om zo’n traject te overbruggen noemen we de ‘free flow’. De norm die we hanteren om de capaciteit van onze wegen te meten is dat minimaal 90% van het verkeer er maximaal tweemaal de ‘free flow’ over doet. Als de score zich boven deze norm bevindt ondervinden onze klanten te veel congestie en vinden wij de capaciteit van ons wegennet en hiermee de bereikbaarheid onvoldoende. We meten de volgende wegtrajecten:

Traject

Free flow reistijd (april 2011)

KPI 2 keer freeflow reistijd

N15 Europaweg

310 seconden

620 seconden

Professor Gerbrandyweg

160 seconden

320 seconden

Welplaatweg

145 seconden

290 seconden

Clydeweg

90 seconden

180 seconden

Botlekweg

330 seconden

660 seconden

Vondelingenweg

460 seconden

920 seconden

Waalhavenweg

170 seconden

340 seconden

De free flow reistijd is bepaald aan de hand van de reistijdwaarnemingen op momenten dat er geen verstoring van het overige verkeer te verwachten is, met name in de avond/nachtperiode. 

De reistijden worden gemeten met behulp van bluetooth. Ieder voertuig wordt gevolgd vanaf een passage van een bluetooth meetpunt tot een volgend bluetooth punt. Daar, bij het tweede punt wordt de reistijd van individuele voertuigen vast gelegd. De bluetooth meetpunten worden door een opdrachtnemer van het Havenbedrijf Rotterdam onderhouden en staan buiten het HIC met vergunning van andere wegbeheerders (met name RWS).

In verband met werkzaamheden zijn de metingen van de Botlekweg dit jaar niet meegenomen. 

Score realisatie free flow

Effect KPI

Toelichting

>= 97% t/m 100%

10

Elke 3 procent, 1 punt aftrek

>= 94% tot 97%

9

 

>= 91% tot 94%

8

 

>= 88% tot 91%

7

 

>= 85% tot 88%

6

 

>= 82% tot 85%

5

 

>= 79% tot 82%

4

 

>= 76% tot 79%

3

 

>= 73% tot 76%

2

 
Beschikbaarheid van de walradar systemen

Dagelijks varen er honderden schepen veilig onze haven in en uit. VTS-operators in verkeerscentrales monitoren het verkeer en communiceren met de schepen. Zij maken hierbij gebruik van radargegevens. De vitale onderdelen voor dit proces worden ondersteund door het Verkeersbegeleidend systeem (VBS). Het is van groot belang dat het systeem dag en nacht beschikbaar is. Per maand wordt de rapportage gedraaid. Hier wordt de uitval op prioriteit gefilterd, A-, B- of C-object. Een A-object heeft de hoogste prioriteit, is het meest kritisch en dient zo spoedig mogelijk opgelost te worden. Dit levert een beschikbaarheid netto op in een percentage. De som van alle objecten geeft uiteindelijk een gemiddeld percentage op met een interne norm van 99%. Door het cluster analytics wordt er steekproefsgewijs op gecontroleerd.

Score beschikbaarheid VBS

Effect KPI

Toelichting

>= 99,6%

10

Elke 0,2%, 1 punt aftrek

>= 99,4% tot 99,6%

9

 

>= 99,2% tot 99,4%

8

 

>= 99,0% tot 99,2%

7

 

>= 98,8% tot 99,0%

6

 

>= 98,6% tot 98,8%

5

 

>= 98,4% tot 98,6%

4

 

>= 98,2% tot 98,4%

3

 

>= 98,0% tot 98,2%

2

 
Beschikbaarheid Portbase (klantperceptie)

Het Port Community System (PCS) van Portbase geeft toegang tot de slimme, digitale haven, waar bedrijven, organisaties en overheden via het PCS logistieke gegevens uitwisselen. Beschikbaarheid van Portbase wordt berekend als percentage van de openstellingtijd van de Services. Dat betekent dat verstoringen buiten openstellingtijden niet meetellen voor niet-beschikbaarheid. Beschikbaarheid wordt berekend per kwartaal lopend van de 1e dag van het kwartaal 0.00 uur tot de laatste dag van het kwartaal 24.00 uur. Openstelling is 24/7 op onderhouds time out na.

Wijze van meten: Beschikbaarheid = ((Openstellingstijd - Niet Beschikbare Tijd) / Openstellingstijd) * 100%

Score beschikbaarheid Portbase

Effect KPI

Toelichting

= 100%

10

Elke 0,2 procent, 1 punt aftrek

>= 99,9% tot 100%

9

 

>= 99,7% tot 99,9%

8

 

>= 99,5% tot 99,7%

7

 

>= 99,3% tot 99,5%

6

 

>= 99,1% tot 99,3%

5

 

>= 98,9% tot 99,1%

4

 

>= 98,7% tot 98,9%

3

 

>= 98,5% tot 98,7%

2

 
Deel deze pagina: