Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Voorwoord Algemene directie

Samen bouwen aan de haven van morgen

In de Rotterdamse haven moeten bedrijven kunnen floreren en zorgen voor toegevoegde waarde. Als Havenbedrijf Rotterdam zetten we in op veiligheid, bereikbaarheid, digitalisering, duurzaamheid en innovatie. Dit doen we niet alleen, maar met veel partners. Samen zorgen we voor een efficiënte en schonere haven en streven we naar een gezonde en groene leefomgeving. Daarmee levert het haven- en industriecomplex een substantiële bijdrage aan het verdienvermogen van de Nederlandse economie. Maar de impact is breder.

Het succes van de haven wordt naar onze overtuiging daarnaast ook bepaald door oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Cijfers over CO2-reductie, schonere lucht, werkgelegenheid, inclusiviteit, veiligheid, gezondheid en welzijn worden steeds belangrijker. Diverse initiatieven om deze cijfers te verbeteren - de voorbeelden staan in dit jaarverslag beschreven - laten de kracht en slagvaardigheid van het Rotterdamse haven- en industriecomplex zien. En van onze eigen organisatie.

Resultaten en investeringen

De financiële resultaten van het Havenbedrijf Rotterdam in 2021 stemmen tot tevredenheid. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen steeg naar 273,6 miljoen euro (2020: 270,8 miljoen euro). Het resultaat na belastingen gecorrigeerd voor éénmalige belastingeffecten door wijziging van het tarief vennootschapsbelasting kwam uit op 213,4 miljoen euro (2020: 207,2 miljoen euro). De overslag herstelde met een totaal volume van 468,7 miljoen ton sterk en kwam weer bijna op het niveau van 2019 (voor corona). In december werd zelfs een record geboekt met de aankomst van de 15 miljoenste TEU container van het jaar in de Rotterdamse haven. Het is voor de eerste keer dat een Europese haven door deze magische grens breekt.

De resultaten stellen ons in staat om te blijven investeren in de haven van de toekomst. In 2021 was het doel om 275 miljoen euro te investeren in het haven- en industriecomplex. Met 226,3 miljoen euro haalden we dit niet. Dit kwam onder andere door bijstelling van de scope van investeringen, mondiale logistieke problemen, maar ook door vertraging door de stikstofcrisis. De Rotterdamse haven heeft snel meer stikstofruimte nodig voor verschillende projecten op het vlak van de energietransitie. Blijft dit uit, dan kunnen we onze ambities niet tijdig realiseren en stagneert de verduurzaming van de industrie.

Veiligheid eerste prioriteit

In 2021 hadden we niet alleen te maken met de gevolgen van de COVID-19-pandemie, we kregen ook te maken met de gevolgen van de blokkade van het Suezkanaal, waardoor er – na het lostrekken van het schip - in de haven in korte tijd tientallen schepen binnenliepen. Alle betrokkenen stonden op scherp om de gevolgen van deze unieke gebeurtenis veilig en vlot af te handelen. Ook dit tweede coronajaar ging de dienstverlening van de divisie Havenmeester onverminderd door en bleef de haven goed bereikbaar en veilig. Bij het bestrijden van ondermijning als gevolg van drugscriminaliteit trekken we op met handhavende partijen in de haven, zoals douane en politie.

Slimme oplossingen voor logistiek, beheer en ontwikkeling van de haven

De concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt en industriecomplex van wereldniveau willen we versterken. Innovatie en digitalisering spelen hierin een belangrijke rol. Zo gebruiken we bij het onderhoud van kades bijvoorbeeld informatie van satellieten en sensoren. Met de resultaten kunnen klanten intensiever gebruikmaken van onze assets en kunnen we het onderhoud efficiënter uitvoeren. Dat de Brexit in Rotterdam niet voor grote problemen in de logistiek zorgde, toont aan dat de systemen van onze dochteronderneming Portbase de transportsector en de overheid goed ondersteunen. De digitalisering van de logistieke keten zien we ook steeds nadrukkelijker terug bij de divisie Havenmeester. De afhandeling van scheepsbezoeken vindt grotendeels digitaal plaats.

Belangrijke stappen in de energietransitie

De energietransitie is volop in uitvoering. We werken mee aan diverse projecten waarmee we 20 tot 25% van de Nederlandse CO2-reductiedoelstelling voor 2030 kunnen bereiken. In mei 2021 werd bekend dat de Nederlandse overheid circa 2 miljard euro reserveert voor bedrijven die vanaf 2024 CO2 willen afvangen en voor opslag aanleveren aan het Porthos-project dat door ons samen met Energie Beheer Nederland en Gasunie wordt ontwikkeld. Waterstof wordt steeds belangrijker in de energietransitie. Er loopt nu een reeks van projecten, zowel op het vlak van grootschalige lokale productie, de import van waterstof van overzee, als toepassing in de transportsector en in de industrie in Rotterdam, Moerdijk, Chemelot en Duitsland. We hebben veel impact, maar om dat door te kunnen zetten, zoeken we heel nadrukkelijk de samenwerking met de overheid. Zorg voor heldere wet- en regelgeving voor langere termijn en ruim barrières op. Zorg er samen met ons voor dat we nog sneller en doortastender op weg kunnen naar een klimaatneutrale wereld. 

Ondernemend en slagvaardig

We leveren een substantiële bijdrage aan de verduurzaming en het verdienvermogen van de Nederlandse economie. Dat doen we proactief en op samenwerking gericht, vanuit een ondernemende en slagvaardige organisatie. In 2021 namen we het besluit om toekomstbestendig te gaan werken, 60% op kantoor en 40% thuis. COVID-19 heeft een versnelling gebracht in digitaal, flexibel en op afstand werken. Uit medewerkersonderzoek blijkt dat onze collega’s in meerderheid het een goede zaak vinden dat wij het thuiswerken blijven stimuleren: minder reistijd, effectiever werken en meer autonomie. Net als onze medewerkers bedanken we onze stakeholders en klanten die in 2021 vertrouwen in ons stelden.

De Algemene directie

Allard Castelein, Vivienne de Leeuw, Boudewijn Siemons

Deel deze pagina: