Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze invloed op de keten

Onze CSR-principes zijn niet alleen belangrijk in onze eigen bedrijfsvoering, maar ook in samenwerking met externe partijen. Onze positie in de waardeketen hangt samen met onze kerntaken van duurzame exploitatie van haventerreinen en handhaving van veilig scheepvaartverkeer. Samenwerking met onze belangrijkste ketenpartners vindt daarmee plaats in Nederland. Voorwaarts in onze keten werken wij direct samen met opdrachtnemers voor bouw en onderhoud van haveninfrastructuur, aanbieders van assets (zoals patrouillevaartuigen) en adviesdiensten. Wij hebben indirecte en beperkte invloed op de inputs die deze partijen gebruiken. Achterwaarts in onze keten hebben wij direct invloed op onze klanten in het haven- en industriecomplex en de scheepvaart. Wij hebben in mindere mate invloed op de klanten van onze klanten, zoals verladers.

Voorwaarts in de keten: onze aanbestedingspartners

Onze opdrachten aan aannemers en leveranciers richten zich voor een belangrijk deel op het onderhouden en ontwikkelen van infrastructuur. Een ander groot deel heeft betrekking op ICT en op inhuur en adviesdiensten.

De rol die wij aannemen, is afhankelijk van de relatie tussen het ketenvraagstuk en onze kernactiviteiten, de economische of maatschappelijke impact en ons handelingsperspectief.

  • Wij hanteren bij aanbestedingen het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

  • Voor verduurzaming van grotere aanbestedingen passen we de aanpak Green Deal Duurzaam GWW (Grond-, Weg- en Waterbouw) toe.

  • Bij selectie van aannemers vragen wij naar VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) en ISO 14001 (milieuzorg).

We hebben de mogelijkheid om partijen uit te sluiten die zich onvoldoende aan deze regels houden. De naleving van de vereisten monitoren we door regelmatige controles tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, bijvoorbeeld door safetywalks

Achterwaarts in de keten: onze klanten

Als havenbeheerder hebben wij invloed op de partijen die in de Rotterdamse haven gevestigd zijn of die de haven aandoen. De invloed die wij kunnen uitoefenen is het sterkst bij onze eigen klanten. Het Havenbedrijf Rotterdam hanteert meerdere initiatieven om het haven- en industriecomplex en de scheepvaart te verduurzamen:

  • Met klanten hebben wij langjarige contracten. Uiteraard respecteren wij deze contracten. Bij verlenging bespreken wij met de klant hoe verduurzaming onderdeel kan zijn van de afspraken.

  • Wij bieden korting op havengeld aan schepen die meer dan een bepaald aantal punten scoren op de Environmental Ship Index of voor tankers die beschikken over een Green Award.

  • Wij verzorgen walstroominfrastructuur voor afgemeerde binnenvaartschepen aan de kade, waarbij uitstoot van stikstof, fijnstof en CO2 wordt verminderd.

  • Wij stimuleren de ‘Modal Shift’: het verplaatsen van containertransport van de weg naar het water en spoor.

In de Rotterdamse haven worden veel ladingstromen op- en overgeslagen. Sommige van deze ladingstromen zijn afkomstig uit landen met een verhoogd risico op mensenrechtenschendingen of hebben een negatieve impact op het welzijn van dieren of milieu. De lading is in eigendom van verladers (klanten van onze klanten); derhalve heeft het Havenbedrijf Rotterdam dus in slechts beperkte mate invloed op het transport van deze ladingstromen.

Een ander voorbeeld van onze invloed op de keten is de illegale handel in drugs door de haven van Rotterdam. Wij nemen onze verantwoordelijkheid door de juiste partijen te ondersteunen en samen op te trekken in de bestrijding van ondermijning. Zo werken we samen met het Openbaar Ministerie, politie en de gemeente Rotterdam. U leest er meer over in het hoofdstuk veiligheid.

Deel deze pagina: