Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Hoe wij waarde creëren

Het waardecreatiemodel geeft weer hoe wij vanuit onze missie, strategie en kerntaken waarde creëren door inzet van vijf inputkapitalen. Onze resultaten en uiteindelijk positieve en negatieve impact op de maatschappij beschrijven we aan de hand van onze materiële thema’s en onze CSR-thema’s en gekoppelde Sustainable Development Goals (SDG's).

Input

Vijf kapitalen dienen als input voor onze waardecreatie: onze medewerkers (menselijk kapitaal), onze kennis, data en systemen (intellectueel kapitaal), ons vermogen (financieel kapitaal), onze infrastructuur (geproduceerd kapitaal) en onze samenwerkingen (sociaal en relaties). Ons gebruik van inputkapitalen heeft gevolgen voor de maatschappelijke ‘voorraad’ van deze kapitalen. Om hier meer inzicht in te krijgen, hebben wij in 2020 een traject gevolgd met NGinfra. Door dit traject kregen we een eerste beeld van het gevolg van onze bedrijfsvoering op zes kapitalen (te weten de vijf bovengenoemde en natuurlijk kapitaal).

Bedrijfsvoering: missie, strategie en kerntaken

Wij maken gebruik van verschillende methodes en onderzoeken als ‘kompas’ bij onze bedrijfsvoering. Twee voorbeelden:

 • Onderzoeken klimaatneutrale haven
  Vanaf 2017 zijn er drie rapporten verschenen die laten zien dat een klimaatneutrale industrie en scheepvaart mogelijk zijn en hoe de haven daar naartoe kan werken. De eerste twee zijn studies van het Wuppertal Institut (2017 en 2018). Het derde is het rapport van de Regionale Industrietafel Rotterdam-Moerdijk (2018). Daarin staat beschreven hoe de industrie in drie stappen kan overschakelen op klimaatneutrale productiewijzen.

 • Funnel Management
  Bij het instromen van nieuwe opportunities bepalen we of een activiteit voldoende maatschappelijke waarde toevoegt. Zo ontstaat een lijst met prioriteiten, die richting geeft aan allocatie van resources. Op die manier zien we hoe gebalanceerd het portfolio is en hoe we ervoor staan in het realiseren van ambities. U leest er hier meer over.

Impact

De Rotterdamse haven is als logistiek knooppunt en industrieel cluster van strategisch en economisch belang voor de regionale, nationale en Europese economie. Het Havenbedrijf Rotterdam creëert waarde voor eigen werknemers en financiële waarde voor onze aandeelhouders. Daarnaast creëren we ook een bredere maatschappelijke waarde zoals werkgelegenheid, effecten op het klimaat en de leefomgeving.

Er is veel interesse voor de economische betekenis van de Nederlandse havengebieden en de regio Rotterdam in het bijzonder. In de afgelopen jaren zijn verschillende studies verschenen waarin deze economische betekenis in beeld is gebracht.

 • Havenmonitor
  De Havenmonitor verschijnt jaarlijks en wordt uitgevoerd door Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics (Erasmus UPT), in samenwerking met Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Nederlandse zeehavenbedrijven. Het meest recente rapport dateert van december 2021, met de laatst beschikbare cijfers over het jaar 2020.

 • ‘Het Rotterdam effect, de impact van mainport Rotterdam op de Nederlandse economie’
  In 2018 verscheen ‘Het Rotterdam effect’, uitgevoerd door Dr. Bart Kuipers van Erasmus UPT. Cijfers over 2017.

 • ‘Economische betekenis zeehavengebieden: vestigingsplaatsfunctie, knooppuntfunctie, handelsstroomfunctie’
  Dit onderzoek is uitgevoerd in 2021 door CBS en Erasmus UPT, waarbij 'Het Rotterdam effect’ is verbeterd en verbreed. Dit rapport maakt gebruik van de Havenmonitor, de Maritieme Monitor (Ecorys) en de Binnenhavenmonitor (Erasmus UPT). Cijfers over 2018.

De drie onderzoeken hebben verschillende scopes (welke havens en op welk consolidatie-niveau) en methodieken in het meten van effecten.

Onderzoek

Effecten

Scope 

Havenmonitor

 • Vestigingsplaatsfunctie, direct

 • Knooppuntfunctie, direct

 • Indirecte achterwaartse effecten

Tien Nederlandse zeehavens; voor HbR van belang:
- Rotterdam
- Noordoever Nieuwe Waterweg
- Overig Rijnmond

‘Het Rotterdam effect’

 • Directe effecten

 • Indirecte achterwaartse effecten

 • Indirecte voorwaartse effecten:
  - 'Rotterdam Effect'

 • Maritieme dienstverlening, direct

 • Maritieme dienstverlening, indirect

Mainport Rotterdam

‘Economische betekenis zeehavengebieden’

 • Vestigingsplaatsfunctie, direct

 • Vestigingsplaatsfunctie, indirect:
  - Toeleveranciers
  - Maritieme dienstverleners
  - Toeleveranciers maritieme dienstverleners

 • Knooppuntfunctie, direct

 • Knooppuntfunctie, indirect:
  - Toeleveranciers

 • Handelsstroomfunctie

Tien Nederlandse zeehavens; voor HbR van belang:
- Rotterdam
- Noordoever Nieuwe Waterweg
- Overig Rijnmond
N.B.: voor de handelsstroomfunctie is alleen geconsolideerde data van Rijn- en Maasmond beschikbaar (drie bovengenoemde gebieden plus Moerdijk en Drechtsteden).

* Vestigingsplaatsfunctie: bedrijven in de haven zelf

* Knooppuntfunctie: vervoer van goederen via de haven

* Handelsstroom functie: export Nederlands product via de haven

* Indirecte achterwaartse effecten: toeleveranciers bedrijven haven

* Indirecte voorwaartse effecten: effecten mogelijk door aanwezigheid haven

Deze onderzoeken geven een idee van de impact die de Rotterdamse haven heeft voor de BV Nederland.

Toegevoegde waarde inclusief indirecte achterwaartse effecten
De toegevoegde waarde van de Rotterdamse haven, inclusief indirecte achterwaartse effecten, wordt geschat op 23,8 miljard euro in 2020. Dit is 3% van het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp). Hierbij is 10 miljard euro gerelateerd aan de directe vestigingsplaatsfunctie, 5,9 miljard euro aan de directe knooppuntfunctie, en 7,8 miljard euro aan de indirecte achterwaartse effecten van het Rotterdamse- haven en industriecomplex (bron: Havenmonitor 2021).

In 2020 waren naar schatting 174.057 FTE banen verbonden aan de Rotterdamse haven. Hierbij is 42.250 FTE gerelateerd aan de directe vestigingsplaatsfunctie, 60.806 FTE aan de directe knooppuntfunctie, en 71.001 FTE aan de indirecte achterwaartse effecten van het Rotterdamse- haven en industriecomplex (bron: Havenmonitor 2021).

.. ook inclusief voorwaartse indirecte effecten
‘Het Rotterdam Effect’ berekende dat de toegevoegde waarde en werkgelegenheid in 2017 veel groter was als ook de voorwaartse indirecte effecten werden meegerekend: 45,6 miljard euro en 384.500 FTE banen. 

Handelsstroomfunctie havens Rijn- en Maasmondgebied
De havens in het Rijn- en Maasmondgebied (inclusief Moerdijk en Drechtsteden) droegen naar schatting zo’n 34 miljard euro bij aan de exportwaarde voor Nederlandse producten in 2018. Dit komt bovenop de toegevoegde waarde vanuit de vestigingsplaatsfunctie en knooppuntfunctie. Het overgrote gedeelte van de 34 miljard euro wordt aan de haven van Rotterdam toegeschreven. De handelsstroomfunctie was tevens gerelateerd aan zo’n 301.100 FTE banen in 2018, bovenop de vestigingsplaatsfunctie en knooppuntfunctie. Dit maakt, voor de havens in de regio Rijn- en Maasmond, de totale toegevoegde waarde 63 miljard euro en de totale werkgelegenheid 563.800 FTE in 2018 (bron: Economische betekenis zeehavengebieden). De totale toegevoegde waarde is 8,2% van het bruto binnenlands product.

Deel deze pagina: