Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Stakeholderdialoog gericht op duurzame relatie

Wij vinden het belangrijk om met klanten en andere stakeholders samen te werken om met elkaar afgesproken doelen te verwezenlijken. Het aangaan van duurzame relaties met omgevingspartijen is om die reden breed binnen het Havenbedrijf Rotterdam verankerd. De dialoog aangaan, waarbij er oprechte interesse is voor de belangen van stakeholders en waarbij het de inzet is om tot een win-winsituatie te komen, staat hierbij centraal.

Wij identificeren verschillende groepen stakeholders: klanten, strategische stakeholders, medewerkers, omwonenden, Nederlands publiek en leveranciers. Onder de groep strategische stakeholders vallen onder andere onze aandeelhouders, overheden (politiek en ambtelijk) en ngo's (niet- of non-gouvernementele organisatie), maar ook branche- en bedrijfsorganisaties, zoals Deltalinqs (vertegenwoordiging havenbedrijfsleven) en bewonersgroepen. 

Voor het contact met onze strategische stakeholders werken we onder andere met Strategisch Omgevingsmanagement (SOM). Door onze vroegtijdige interesse in de belangen van stakeholders en het zoeken naar zoveel mogelijk wederzijdse winst is het SOM erop gericht problemen te voorkomen en ze, wanneer ze er al zijn, effectief op te lossen. Een voorbeeld hiervan is dat wij regelmatig een strategisch directieoverleg hebben met deze groep stakeholders. Dit zorgt voor continuïteit en beide zijden kunnen proactief kansen en zorgpunten bespreken. Een onafhankelijk bureau doet periodiek onderzoek naar de ervaringen met en de kwaliteit van deze dialoog.  

Wij spreken met onze stakeholders over onze langetermijnstrategie, ons beleid, onze doelen en prioriteiten. Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) is direct verbonden met onze speerpunten en materiële thema's. Hiermee verweven we de SDG's met de dialoog die wij voeren met onze stakeholders. 

Enkele belangrijke uitkomsten:

Leefomgeving, milieu en veiligheid

  • Het Havenbedrijf Rotterdam verlengde in februari de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Schiedam met drie jaar. Beide partijen zullen ook de komende jaren samen optrekken bij het promoten en versterken van het maritieme cluster, bij het benutten van kansen voor onderwijs en innovatie en bij het werken aan de balans tussen economische ontwikkeling en een aantrekkelijke leefomgeving.

Human capital

  • Met de partners binnen het LeerWerkAkkoord (LWA) Haven is er een arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd door SEOR en een arbeidsdashboard ontwikkeld. 

  • Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend voor RDM tussen de Hogeschool Rotterdam, Techniek College Rotterdam. U leest er hier meer over. 

  • Met de Zuid-Hollandse partners is in EBZ (Economic Board Zuid-Holland) verband binnen de Taskforce Human Capital Zuid-Holland een internationaliseringsproject ontwikkeld, waarmee alle partijen de kansen voor jongeren, internationals, IT’ers en technici op de arbeidsmarkt willen vergroten binnen de provincie Zuid-Holland. 

  • Samen met diverse partijen, zoals Rotterdam Werkt, wordt er geïnvesteerd in wendbaarheid en flexibiliteit van medewerkers, wordt er kennis en kunde uitgewisseld op het gebied van een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ en duurzame inzetbaarheid van medewerkers en geven partners speciale aandacht aan kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. 

  • Het Havenbedrijf Rotterdam heeft zich in het afgelopen jaar gericht op onderwijsinstellingen om verbindingen te leggen met het bedrijfsleven, teneinde onderwijsprogramma's beter te laten aansluiten bij de behoeften van het bedrijfsleven. De RDM en het hoger onderwijs in Rotterdam ontwikkelen op die manier bijvoorbeeld programma's gericht op de waterstofindustrie.

Energietransitie

  • In navolging van de regionale waterstofstrategie die het Havenbedrijf Rotterdam met Zuid-Hollandse partners ontwikkelde, heeft de regio de Europese Hydrogen Valley status toegekend gekregen. De partners onderzoeken nu of een strategische verbinding met een regio buiten Nederland (bijvoorbeeld in Duitsland) kan leiden tot een Crossborder Hydrogen Valley status onder Europese vlag.

  • De stakeholderdialoog rond de Cluster Energie Strategie (CES) Rotterdam-Moerdijk is gestructureerd aangepakt om de belangen van stakeholders goed in beeld te krijgen en te verwerken in de CES. In 2021 zijn drie versies van de CES aan het team Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geleverd. In een proces van herhalen en wegen zijn belangen en posities van de stakeholders opgenomen. Een in het oog springend project is de Delta Corridor. De Delta Corridor raakt aan diverse stakeholderbelangen in meerdere regio’s. Vanuit de regionale stakeholders is expliciet gevraagd ‘meekoppelkansen’ aan het project te verbinden. Dit element is in de scope-aanpak van Delta Corridor toegevoegd ten behoeve van een win-winsituatie in de regio’s langs het tracé.  

Deel deze pagina: