Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Medezeggenschap brengt meer focus aan

Het Havenbedrijf Rotterdam realiseert de medezeggenschap op een moderne manier in een constructieve samenwerking tussen de Algemene directie, de Havenmeester en de ondernemingsraad (OR). Naast de OR is er voor de operationele afdelingen die onder de divisie Havenmeester vallen een afzonderlijke onderdeelcommissie (OC).

De ondernemingsraad formuleerde een aantal speerpunten voor de huidige zittingsperiode (2019-2023). Zichtbaarheid is daarvan een belangrijk onderdeel. Dit leidde in 2021 tot de invoering van ‘de zeef’ en ‘meedenkers’.

Zeef zorgt voor het maken van weldoordachte keuzes

Aandacht besteden aan de onderwerpen die het meeste impact hebben, focus aanbrengen dus. Die ontwikkeling kenmerkt het Havenbedrijf Rotterdam en in het verlengde daarvan de ondernemingsraad (OR). De hoeveelheid onderwerpen waarover de OR met de bestuurder (CEO en/of Havenmeester) overlegt, groeit gestaag. De zeef zorgt ervoor dat de OR meer kan focussen op de onderwerpen die belangrijk zijn. Daarbij gaat het erom dat de OR van toegevoegde waarde wil zijn bij de besluitvorming. In de praktijk betekent dit dat er keuzes worden gemaakt:

  • Belangrijk: valt het onder de taakopvatting van de OR?

  • Urgent: moet er snel worden gehandeld en waarom?

  • Effectiviteit: heeft de OR daadwerkelijk invloed op dit onderwerp?

Dit leidt ertoe dat onder meer de volgende onderwerpen meer aandacht krijgen:

  • Belangrijke strategische keuzes (fusies, outsourcing van bedrijfsonderdelen, of het opstarten van een geheel nieuw product);

  • Arbeidsomstandigheden (kwesties rond veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers);

  • Reorganisaties/veranderingen in de organisatie;

  • Secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden;

  • Strategie, directe gevolgen voor personeel.

Meedenkers zorgen voor meer inhoud

Het inzetten van collega’s als ‘meedenkers’ past in de strategie om meer waarde toe te voegen aan het besluitvormingsproces. De OR wil zich verder ontwikkelen in de richting van een meer zichtbare, moderne en wendbare vorm van medezeggenschap. Dit willen de ondernemingsraadsleden bereiken door op ad hoc-basis (uit een flexibele schil) deskundige en betrokken niet-leden (‘meedenkers’) in te zetten op de onderwerpen die ter advies of instemming aan de OR worden voorgelegd. Het streven is dat de inzet van meedenkers positief bijdraagt aan het speerpunt ‘Ondernemende en slagvaardige organisatie’ van het Havenbedrijf Rotterdam.

De meedenkers adviseren en dragen bij aan de oordeelsvorming. Het is de OR die uiteindelijk beslist over de voorgelegde onderwerpen.

Toekomstbestendig werken belangrijk in 2021

Een van de prominente onderwerpen voor de OR in 2021 was het Toekomstbestendig werken (TBW). Sinds maart 2020 werken de medewerkers als gevolg van COVID-19 grotendeels thuis, met uitzondering van de collega’s die een operationele en vitale functie vervullen. COVID-19 heeft de trend van flexibel en op afstand werken versneld en daarmee hybride modellen voor toekomstige manieren van werken op de agenda gezet. Gebleken is dat kantoorfuncties zich prima lenen voor hybride werken. Binnen het Havenbedrijf Rotterdam heet dit ‘Go Flex’. Het is de bedoeling dat medewerkers 40% thuis en 60% op kantoor gaan werken, zodra de COVID-19-maatregelen het toelaten.

In juni 2021 stemde de OR in met de nieuwe HR-regelingen ten aanzien van het toekomstig bestendig werken: thuiswerken, parkeren en woon-werkverkeer. De regelingen kwamen in samenwerking met de OR tot stand. De OR heeft concrete voorstellen gedaan voor een veilige en gezonde thuiswerkplek, het vergoeden van dienstreizen vanaf de thuiswerkplek, het gebruik van de applicatie voor de registratie van kantoor- en thuiswerkdagen, de parkeertarieven en de indexering van de thuiswerkvergoeding. Deze voorstellen zijn overgenomen. Verder sprak de OR met de Algemene directie af de ontwikkelingen nauwgezet te volgen om op die manier kansen op verdere verbetering van het hybride werken zo snel mogelijk te kunnen benutten.

Deel deze pagina: