Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Vestigingsklimaat

Het haven- en industriecomplex zet zich in om de doelen uit de Havenvisie te halen: het creëren van economische en maatschappelijke waarde en het realiseren van duurzame groei. De economische en maatschappelijke gevolgen van COVID-19 raken de beoogde economische en sociale transities, maar de doelstellingen blijven gehandhaafd.

Het vestigingsklimaat staat wel onder druk. De stikstofcrisis hindert de verduurzaming van het haven- en industriecomplex en de complexiteit van met name projecten in de energietransitie vraagt om nieuwe vormen van financiering en bestuur. Ook het tekort aan personeel in de haven op alle niveaus baart ons zorgen. De transitieopgaven vragen ook om een stabiel investeringsklimaat, ondersteunt door wet- en regelgeving die gericht is op continuering en versterking van het haven- en industriecomplex. Door een gezamenlijke aanpak met klanten en andere stakeholders werkten we in 2021 aan het oplossen van knelpunten en daarmee aan het verbeteren van het vestigingsklimaat. 

Aantrekkelijke regio

Wij besteden voortdurend aandacht aan het aantrekkelijk maken van het haven- en industriecomplex en zijn directe omgeving. Daarin spelen ook de maatschappelijke wens naar een gezondere en groenere samenleving, veiligheid en de groeiende aandacht voor duurzaamheid een rol. Daarnaast is lokaal draagvlak belangrijk voor onze 'license to operate' en 'license to grow'

In de wereldwijde concurrentie trekt een aantrekkelijke regio investeringen aan van internationaal opererende bedrijven. Dit geldt zowel voor investeringen in modernisering en verbreding van in de haven gevestigde bedrijven als voor het aantrekken van investeringen in nieuwe, vooruitstrevende bedrijven en talent. Daarmee leggen wij ook een stevige basis voor noodzakelijke vernieuwingen.

In dit jaarverslag van het Havenbedrijf Rotterdam leest u meer over onze inspanningen voor een zo optimaal mogelijk vestigingsklimaat: 

Deel deze pagina: