Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Bereikbaarheid toekomstbestendig

In de herijkte Havenvisie 2030 staat de ambitie om in 2030 Europa’s best verbonden haven te zijn. Om ook op langere termijn een excellente multimodale bereikbaarheid voor onze klanten te garanderen, brachten we de lange termijn bereikbaarheidsopgaven in beeld:

  • Optimalisatie van het ‘knooppunt’ Rotterdam (haven- en industriecomplex/regio); Versterking van de goederencorridors Oost en Zuidoost, in het netwerk Rotterdam-Antwerpen-Ruhrgebied;

  • Versterking van de verbindingen met groeiregio's en economische centra via de goederencorridors Oost en Zuidoost en TEN-T corridors.

Aan de hand van overslagprognoses 2030-2040 voerden we een capaciteitsanalyse uit voor de verschillende modaliteiten. In het fysieke infrastructuurnetwerk levert dit een aantal knelpunten op, resulterend in een Bereikbaarheidsstrategie. De hoofdopgaven deelden we op in het haven- en industriecomplex/regio en in de nationale en internationale (TEN-T) goederenvervoercorridors.

Over de oplossingsrichtingen zijn we in overleg met het Rijk, provincies en bedrijfsleven, en in het bijzonder met onze partners binnen het MIRT-programma Goederenvervoercorridors.

MIRT-programma Goederenvervoercorridors

MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. In dit programma werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Topsector Logistiek, de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Gelderland en het Havenbedrijf Rotterdam samen om de logistieke corridors Oost en Zuidoost te optimaliseren.

De corridor Oost strekt zich uit van Rotterdam via Arnhem/Nijmegen naar Duitsland (A15, Betuweroute, Waal). De corridor Zuidoost loopt van Rotterdam door Noord-Brabant en Limburg naar Duitsland (A16/A58/A67, Brabantroute, Maas en Brabantse kanalen, buisleidingen). Inzet is dat deze corridors in 2030 een vlot, betrouwbaar, robuust, veilig en duurzaam transportsysteem faciliteren, waarbij groei samengaat met een goede leefkwaliteit langs de corridors. Binnen het programma werken we in vijf pijlers, met concrete projecten binnen iedere pijler: toekomstbestendige verbindingen tussen mainport Rotterdam en het Europese achterland, internationale multimodale bereikbaarheid van het knooppuntennetwerk, duurzame ruimtelijk- economische ontwikkeling van knooppunten, verduurzaming van de twee corridors en de meest moderne digitale voorzieningen.  

Het belang van data

We richten ons op het beter benutten van de bestaande infrastructuur (capaciteitsmanagement) en investeren samen met andere partijen in bestaande en nieuwe infrastructuur. De inzet van slimme informatiesystemen en de uitwisseling van data tussen verschillende ketenpartijen helpen ook bij een betere bereikbaarheid.

Wij streven naar een optimale verbinding via alle modaliteiten en stimuleren meer vervoer via binnenvaart en spoor in plaats van via de weg (modal shift). Vanuit Rotterdam vinden containers op korte afstanden hoofdzakelijk per vrachtwagen hun bestemming; op langere afstanden vervullen binnenvaart en spoor een belangrijke rol. Samen met overheden en het bedrijfsleven in de haven streven we ernaar het aandeel van het spoor in het Europese goederenvervoer verder te laten groeien. Diverse projecten helpen ons daarbij. Voorbeelden hiervan zijn PortShuttle en het Theemswegtracé.

De score van de KPI 'aantal bestemmingen waarop spoordiensten vanuit Rotterdam worden aangeboden' is hoger dan in 2020. Dit komt enerzijds doordat er enkele nieuwe directe bestemmingen bij zijn gekomen, anderzijds doordat de databron steeds vollediger wordt.

De KPI 'reistijdverschil tussen Rotterdam en Antwerpen van en naar Noord-Brabant' wordt sinds het najaar van 2020 voor het eerst gemeten. De jaarscore van 2021 is dat de reistijd Tilburg-Antwerpen in de spits gemiddeld 11,7 minuten korter was dan de reistijd Tilburg-Rotterdam. De norm is dat deze maximaal 25 minuten korter mag zijn. De wegwerkzaamheden op en rond de ring van Antwerpen zijn een belangrijke reden voor het ruim halen van de norm. Er waren in 2020 slechts meetdata beschikbaar voor de maanden november en december, waardoor we geen jaarscore kunnen presenteren. 

Deel deze pagina: