Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Energietransitie zorgt voor impact

Wij zijn vastberaden om onze bijdrage aan de verduurzaming te leveren. We streven naar een vermindering van de CO2-uitstoot van 49% in 2030 ten opzichte van 1990 en anticiperen op een aanscherping in lijn met 'Fit for 55'. Dit is in lijn met de recente aankondiging van het kabinet om te streven naar 60% reductie. In 2021 hebben we belangrijke stappen richting verduurzaming gezet.

De plannen met waterstof vormen een belangrijk onderdeel van de energietransitie. We streven naar een toekomstbestendige, schone haven. Dat doen we samen met de hier gevestigde bedrijven en andere gelijkgestemde stakeholders. De resultaten zijn zichtbaar. De CO2-emissies van de industrie in de haven bijvoorbeeld, namen sinds 2016 met 27% af. 

De afgelopen jaren stonden in het teken van het onderzoeken van diverse mogelijkheden, het uitwerken en beoordelen van plannen en het uitvoeren van haalbaarheidsstudies. Een aantal projecten kenmerkten zich door aanscherping van onze rol. Centraal staat: hoe realiseren we de meeste impact? Wij zien onze rol vooral als aanjager en facilitator door het realiseren van de infrastructuur.

In 2021 introduceerden we samen met onder meer de provincie Zuid-Holland en het Havenbedrijf Moerdijk de eerste Cluster Energie Strategie (CES) Rotterdam-Moerdijk. Hierin identificeren we zes sleutelprojecten die een katalysator vormen voor de energietransitie in de regio. Daarnaast zijn ze belangrijk voor de nationale economie en het toekomstige verdienvermogen van ons land.

UN Race to Zero

Op 11 november kondigde een groep leidende CEO’s tijdens een CEO-ontbijt aan dat hun bedrijven zijn aangehaakt bij de UN Race to Zero. Het Havenbedrijf Rotterdam is daar één van. De UN Race to Zero is een wereldwijde campagne van de Verenigde Naties om de 'niet-overheid' te activeren om grote stappen te zetten om de wereldwijde emissies richting 2030 te halveren.

Het Havenbedrijf Rotterdam was aanwezig bij het evenement en ondertekende de verklaring. Wij verbinden ons aan de Business Ambition for 1,5⁰C belofte van het Science Based Targets initiative (SBTi).

CEO-ontbijt voor de UN Race to Zero (ten tijde van het ontbijt gold geen 1,5-meter-maatregel)

Science based targeting

Het Science Based Targets-initiatief (SBTi) is een samenwerking tussen CDP, de United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) en het World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi werd opgericht om bedrijven te helpen emissiereductiedoelstellingen vast te stellen in overeenstemming met de klimaatwetenschap en de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs.

Vanwege onze voortrekkersrol in de energietransitie en de ambitie om bij te dragen aan de klimaatdoelen van Parijs committeerden we ons in 2019 om een science based target te formuleren. In 2021 zijn we ver gevorderd om een doelstelling volgens de ‘science based targeting’ methodiek op te stellen. We verwachten dit in 2022 af te kunnen ronden.  

Uitstoot in het haven- en industriecomplex (HIC)

We willen de haven van Rotterdam in lijn brengen met een reductie van CO2 van 49% ten opzichte van 1990 in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050. Europa wil tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld worden. Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in om CO2 te reduceren in het haven- en industriecomplex.

Als indicator voor duurzaam ondernemen in de haven monitoren we de CO2-uitstoot in het haven- en industriecomplex van Rotterdam. De uitstoot van de haven is een optelsom van die van de industrie (raffinaderijen, chemiebedrijven), de elektriciteitscentrales (gas- en kolencentrales), terminals, afvalverbranding, utilities en overige industrie. We meten de jaarlijkse CO2-uitstoot en vergelijken deze met de doelstelling van het desbetreffende jaar. Onze doelstelling voor 2030 is een afname van de uitstoot van CO2 van 49% in het haven- en industriecomplex, wat gelijk staat aan een reductie van 10,1 Mton ten opzichte van 1990. Dit is op basis van het Nederlandse klimaatakkoord, namelijk 49% reductie in 2030.

Het gerapporteerde cijfer loopt een jaar achter, omdat het berekenen van de uitstootcijfers tijd kost. In 2021 rapporteren we daarom het cijfer over 2020. Voor 2020 bedroeg de doelstelling een vermindering van de absolute CO2-uitstoot in het haven- en industriecomplex van 21,8 Mton, een vermindering van de CO2 uitstoot met 3,5 Mton ten opzichte van 2019. De gerealiseerde CO2-uitstoot van het haven- en industriecomplex in 2020 kwam uit op 22,4 Mton. Dat is gelijk aan de uitstoot van 1990 + 1,8 Mton. Daarmee haalden we onze doelstelling voor deze KPI niet. De norm werd niet gehaald, omdat de CO2-uitstoot van kolencentrales in 2020 minder snel is teruggelopen dan verwacht.

Landelijk liep de emissie van broeikasgassen in de periode 2016 tot en met 2020 terug met 14%. In 2020 daalde de uitstoot in de haven van Rotterdam met 12%, in heel Nederland met 8%. Het gevolg van deze snelle afname is dat de bedrijven in de Rotterdamse haven nu 13,5% van alle Nederlandse CO2 uitstoten. Enkele jaren geleden was dat nog 16%. De afname in 2020 komt grotendeels door de COVID-19-crisis, omdat daardoor het wegverkeer en de productie bij raffinaderijen en chemie afnamen.

De Rotterdamse elektriciteitscentrales stootten in 2020 1,9 Mton (21%) minder CO2 uit. Dit kwam deels door de vermindering van het elektriciteitsverbruik, maar vooral door een forse landelijke stijging van de opwekking van hernieuwbare elektriciteit (zon, wind en biomassa) met ruim 40%.

De CO2-emissie van de Rotterdamse industrie nam af met 1,1 Mton (7%), terwijl de industriële uitstoot op landelijk niveau gelijk bleef. De lagere industriële emissies zijn het gevolg van de krimp van de economie in 2020. Die zorgde voor minder vraag naar olie- en chemieproducten, waardoor de industrie op een lager pitje draaide.

Onderstaande grafiek geeft het verloop weer van de CO2-uitstoot in de afgelopen jaren in de haven van Rotterdam ten opzichte van 1990. 

Deel deze pagina: