Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Managementverklaring

Door het hanteren van ons risicobeheersings- en controlesysteem streven wij ernaar de kans op fouten, het nemen van verkeerde beslissingen en het verrast worden door omstandigheden zo veel mogelijk te reduceren. Echter, geen enkel systeem van interne risicobeheersing en controle biedt een absolute zekerheid voor het bereiken van ondernemingsdoelstellingen, noch kan het alle onjuistheden, fraude, incidenten en overtredingen van wetten en regels geheel voorkomen. Onze externe accountant heeft de interne beheersing van onze belangrijkste (financiële) processen beoordeeld. De beoordeling was gericht op het afgeven van een controleverklaring bij de jaarrekening en omvat daarom niet alle zaken die bij een specifiek op de organisatie gericht onderzoek kunnen blijken. Net als vorig jaar concludeert de accountant dat de algehele controle-omgeving van het Havenbedrijf Rotterdam van goed niveau is ten behoeve van de jaarrekeningcontrole. Op basis van rapportages en informatie van de verschillende afdelingen en partijen die deel uitmaken van ons risico- en controlesysteem, oordeelt de Algemene directie dat het risicobeheersing- en controlesysteem in het verslagjaar 2021 naar behoren werkte en een redelijke mate van zekerheid geeft dat de financiële verslaglegging geen onjuistheden van materieel belang bevat. Verder is onze jaarrekening opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Op basis van de huidige inzichten verwachten wij dat de belangrijkste risico’s in 2022 niet wezenlijk anders zullen zijn. Wij verwachten vooralsnog dat de ingezette maatregelen samen met de focus op de strategische speerpunten toereikend zullen zijn.

Een zorgpunt is wel de drugscriminaliteit in de haven. Het optreden tegen drugscriminaliteit valt formeel buiten onze verantwoordelijkheid. Echter, net zoals andere havenpartijen en omwonenden ervaren wij hier last van. Het draagt niet bij aan een veilige haven en goed vestigingsklimaat. Wij willen geen drugscriminaliteit in onze haven. Bescherming van onze medewerkers tegen ronselactiviteiten had en heeft daarbij onze aandacht. Ook zetten we vanuit onze taak ten aanzien van nautische veiligheid in op het beperken van incidenten als gevolg van drugscriminaliteit. Daarnaast werken we samen met onder andere Deltalinqs, gemeente Rotterdam, zeehavenpolitie, douane en FIOD aan het opwerpen van blokkades in de haven (zie ook 'Ondermijnende criminaliteit'). Vooralsnog is drugscriminaliteit geen apart HbR top risico. Deze komt terug in reeds onderkende top risico's. En zetten we het weerbaar houden en maken van ons eigen personeel voort, leveren we onder meer een bijdrage vanuit onze ISPS rol, en nemen we deel aan en ondersteunen we actief havenbrede initiatieven.

Deel deze pagina: