Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Balans

 

Ref.

31 december 2021

 

31 december 2020

Activa

       

Vaste activa

      

Immateriële vaste activa

1

79.269

  

72.596

 

Materiële vaste activa

2

3.915.969

  

3.938.420

 

Financiële vaste activa

3

1.700.617

  

1.377.751

 
  

5.695.855

5.388.767

Vlottende activa

      

Voorraden

 

779

  

628

 

Vorderingen

4

232.822

  

181.321

 

Liquide middelen

5

291.179

  

206.836

 
  

524.780

  

388.785

 

Totaal activa

6.220.635

5.777.552

       
       

Passiva

       

Eigen vermogen

      

Geplaatst aandelenkapitaal

6

900.000

  

900.000

 

Agio

6

391.200

  

391.200

 

Wettelijke reserve

6

105.006

  

102.056

 

Overige reserves

6

2.670.445

  

2.435.722

 

Te bestemmen resultaat

6

247.231

  

351.718

 
  

4.313.882

 

4.180.696

       

Voorzieningen

7

 

53.181

  

57.018

       

Langlopende schulden

8

 

1.629.445

  

1.353.694

       

Kortlopende schulden

9

 

224.127

  

186.144

Totaal passiva

6.220.635

5.777.552

(Voor resultaatbestemming, bedragen x € 1.000)

Deel deze pagina: