Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kasstroomoverzicht

 

Ref.

2021

 

2020

       

Bedrijfsresultaat

  

322.287

  

316.104

       

Aanpassingen voor:

      

-Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

1+2

189.947

  

161.428

 

-Mutaties in voorzieningen

7

-1.877

  

-4.026

 

-Afkoop erfpacht

8

-3.534

  

303

 

-Reservation fee

8

5.745

  

9.037

 
   

190.281

  

166.742

Mutaties in werkkapitaal:

      

-Vorderingen

4

15.705

  

-33.169

 

-Voorraden

 

-151

  

-37

 

-Schulden

9

33.128

  

-10.354

 
   

48.682

  

-43.560

       

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

  

561.250

  

439.286

       

Ontvangen interest

16

2.528

  

823

 

Betaalde interest

16

-228.784

  

-38.439

 

Betaalde vennootschapsbelasting

17

-41.743

  

-19.747

 
   

-267.999

  

-57.363

       

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

293.251

  

381.923

       

Investeringen

      

-Vaste activa

1+2

-225.065

  

-261.652

 

-Overige bijdragen en subsidies

2

4.099

  

13.213

 
   

-220.966

  

-248.439

       

Desinvesteringen

      

-Aflossingen op langlopende vorderingen

3

921

  

1.214

 
   

921

  

1.214

       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

-220.045

  

-247.225

       

Kasstroom vóór financiering

  

73.206

  

134.698

       

Aflossingen op langlopende schulden

8

-115.419

  

-35.497

 

Opgenomen leningen

8

247.092

  

70.000

 

Betaald dividend

6

-120.536

  

-98.458

 
       

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

11.137

  

-63.955

       

Saldo kasstroom

  

84.343

  

70.743

       

Saldo geldmiddelen begin boekjaar

5

 

206.836

  

136.093

Saldo geldmiddelen eind boekjaar

5

 

291.179

  

206.836

       

Mutatie geldmiddelen

  

84.343

  

70.743

(Bedragen x € 1.000)

      
Deel deze pagina: