Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

1. Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa zijn in 2021 met 22,2 miljoen euro toegenomen door investeringen en met 17,3 miljoen euro afgenomen door afschrijvingen. De immateriële vaste activa in aanbouw bestaat voor 17,1 miljoen euro uit intern gegenereerde activa.

2. Materiële vaste activa

De grootste investeringen in 2021 zijn de aanleg van het Theemswegtracé, aanleg kademuren van de Amaliahaven en de Container Exchange Route (CER).

3. Financiële vaste activa

Via de tussenhoudstermaatschappij MHR heeft het Havenbedrijf Rotterdam in 2021 voor 3,7 miljoen euro aan kapitaalstortingen gedaan in haar deelnemingen, waarvan 1,0 miljoen euro in groepsmaatschappijen en 2,7 miljoen euro in overige deelnemingen.

4. Vorderingen

De vorderingen op gemeente Rotterdam en Rijk bestaat voornamelijk uit de van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nog te ontvangen subsidie inzake het project Theemswegtracé (16,7 miljoen euro).

5. Liquide middelen

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking. Het deposito heeft een looptijd tot en met 22 maart 2022. De mutaties in de liquide middelen zijn opgenomen in het kasstroomoverzicht.

6. Eigen vermogen

Mutatieoverzicht eigen vermogen

7. Voorzieningen

Voorziening personeelsregelingen

8. Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

9. Kortlopende schulden

De overlopende passiva bestaan voornamelijk uit nog te betalen bedragen waaronder nog te betalen kortingen zeehavengeld van 25,7 miljoen euro, vooruit ontvangen subsidies van 16,1 miljoen euro en het kortlopende deel van het effectieve deel van de

10. Niet in de balans opgenomen regelingen

Havenbedrijf Rotterdam is voorwaardelijke regelingen en meerjarige financiële rechten en verplichtingen aangegaan met gemeenten, deelnemingen en externe partijen.

Toon meer resultaten
Deel deze pagina: