Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

3. Financiële vaste activa

 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Overige deelnemingen

Latente belastingvordering

Vorderingen op overige deelnemingen

Overige vorderingen

Totaal

1 januari 2021

-6.407

154.927

1.092.393

6.300

130.538

1.377.751

Kapitaalstortingen

-2.659

2.659

-

-

-

-

Aflossingen

-

-

-

-800

-122

-922

Dividend uitkering

25.474

-25.474

-

-

-

-

Herrubricering naar kortlopende vorderingen

-

-

-

-

-39.187

-39.187

Activering effectieve deel afkoop renteswap

-

-

-

-

360.993

360.993

Periodetoewijzing contractopbrengsten

-

-

-

-

20.947

20.947

Overige mutaties

-

-

-

-

5.365

5.365

Resultaat deelnemingen

-9.703

16.451

-

-

-

6.748

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

-

-

-

Impact tariefswijziging en correcties voorgaande jaren

-

-

33.820

-

-

33.820

Vrijval

-

-

-35.524

-

-35.866

-71.390

Reserve omrekeningsverschillen

29

6.462

-

-

-

6.491

31 december 2021

6.734

155.025

1.090.690

5.500

442.668

1.700.617

(Bedragen x € 1.000)

      

*Als gevolg van de presentatiewijziging van deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen en de vorderingen op overige deelnemingen zijn de vergelijkende cijfers aangepast

Via de tussenhoudstermaatschappij MHR heeft het Havenbedrijf Rotterdam in 2021 voor 3,7 miljoen euro aan kapitaalstortingen gedaan in haar deelnemingen, waarvan 1,0 miljoen euro in groepsmaatschappijen en 2,7 miljoen euro in overige deelnemingen. De kapitaalstortingen hebben plaatsgevonden vanuit MHR, Havenbedrijf Rotterdam heeft financiering beschikbaar gesteld via de rekening courant verhouding tussen beide entiteiten.

Voor een overzicht van de deelnemingen zie toelichting 22 ‘Overzicht deelnemingen’.

De latente belastingvordering valt vrij in de volgende termijnen:

Vrijval belastinglatentie

1 jaar

1 - 5 jaar

5 - 10 jaar

> 10 jaar

TOTAAL

 

30.584

126.380

164.798

768.928

1.090.690

31 december 2021

30.584

126.380

164.798

768.928

1.090.690

(Bedragen x € 1.000)

     

De overige vorderingen bestaat met name (352,7 miljoen euro) uit de negatieve marktwaarde van het effectieve deel van de renteswap dat over de resterende looptijd wordt geamortiseerd. Voor verdere toelichting zie Hoofdstuk 11 ‘Financiële instrumenten en risicobeheersing’. Daarnaast bestaan de overige vorderingen voor 83,6 miljoen euro uit de periodetoerekening van contractopbrengsten over de looptijd van de betreffende huur- en erfpachtovereenkomsten.

Van de vorderingen op overige deelnemingen loopt 0,6 miljoen euro af binnen 1 jaar. Van de overige vorderingen loopt 0,9 miljoen euro af binnen 1 jaar. Er zijn geen zekerheden verstrekt ten aanzien van de overige vorderingen.

De overige financiële vaste activa zijn volledig langlopend. 

Deel deze pagina: