Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

4. Vorderingen

 

31 december 2021

31 december 2020

Handelsvorderingen

62.256

68.771

Voorziening dubieuze debiteuren

-2.229

-2.314

Vorderingen gemeente Rotterdam en Rijk

18.100

1.090

Vorderingen op groepsmaatschappijen

37.510

49.500

Vorderingen op deelnemingen

1.268

1.061

Vooruitbetaalde vennootschapsbelasting

9.943

-

Overlopende activa

105.974

63.213

Totaal

232.822

181.321

(Bedragen x € 1.000)

  

De vorderingen op gemeente Rotterdam en Rijk bestaat voornamelijk uit de van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nog te ontvangen subsidie inzake het project Theemswegtracé (16,7 miljoen euro).

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een rekening-courantverhouding met deelneming Mainport Holding Rotterdam N.V. welke is opgenomen in de Vorderingen op groepsmaatschappijen. De van toepassing zijnde rente bedraagt de op 1 januari 2021 geldende 12 maands Euribor tarief plus een opslag van 1%. Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen. Via de tussenhoudstermaatschappijen MHR en MFI heeft het Havenbedrijf Rotterdam kapitaalstortingen gedaan in haar deelnemingen ten behoeve van kapitaalbehoeften voor 2021 en 2022.

De overlopende activa bestaan met name uit afkoop renteswap (44,9 miljoen euro), zie voor nadere toelichting hoofdstuk 11 ‘Financiële instrumenten en risicobeheersing’. Daarnaast bestaat de overlopende activa uit nog te ontvangen EU-subsidie inzake Theemswegtracé (27,7 miljoen euro), nog door te belasten kosten energietransitie initiatieven (9,8 miljoen euro), nog te factureren ladinggaranties (4,9 miljoen euro) en nog te factureren huur-, erfpacht-, en kadegelden (4,7 miljoen euro) .

Alle kortlopende vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

Deel deze pagina: